e
Xcel kế toán
| là 1 kế toán liên tiếp với những con số lớn nhỏ dại thì đòi hỏi cần biết ít nhất 1 số ít hàm excel kế toán tài chính cơ bản. Excel luôn là công cụ hỗ trợ nhân viên làm việc biến hóa năng động và hiệu quả nhất với số liệu.để ghi dấn sổ sách kế toán với lập kế hoạch tài chính. Hoàn toàn có thể tạo ra một lịch trình kế toán cơ bạn dạng hoặc sổ kế toán để theo dõi những giao dịch tài bao gồm và đối chiếu thu nhập, chi phí của tổ chức triển khai – hãy thuộc Kế toán Việt Hưng tìm hiểu sâu hơn qua bài viết.

Bạn đang xem: Các hàm excel cơ bản trong kế toán

Các hàm cơ bạn dạng trong Excel kế toán yêu cầu nắm rõ

NỘI DUNG CHÍNH


1. Những hàm excel kế toán đội THỐNG KÊ

♦ Hàm SUM

– Tính tổng tất cả các số vào vùng dữ liệu được chọn.

– Công thức: SUM(Number1, Number2, Number3…)

– vào đó, Number1, Number2, Number3… là các số rất cần được tính tổng.

Hàm SUMIF

– Tính tổng giá trị của các ô được hướng dẫn và chỉ định với điều kiện cụ thể, thường dùng trong nghiệp vụ kết chuyển thời điểm cuối tháng khi làm cho Nhật ký kết chung, làm các bảng tổng thích hợp nhập – xuất hàng…

– công thức SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) = SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng đề xuất tính tổng)

– trong đó:

Range: hàng số muốn khẳng định tổng
Criteria: đk muốn tính tổng (có thể là biểu thức, chuỗi hoặc số)Sum_range: các ô cất giá trị cần tính tổng

– Ví dụ: =SUMIF (B2:B10, “

♦ Hàm AVERAGE

– Hàm tính cực hiếm trung bình của các đối số nhập vào.

– bí quyết AVERAGE(Number1, Number2, Number3…)

– vào đó, Number1, Number2, Number3… là các số nhập vào cần tính cực hiếm trung bình.

♦ Hàm SUMPRODUCT

– Tính tích của hàng ô, tiếp đến tính tổng của những tích đó.

– Công thức: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

– vào đó: Array1, Array2, Array3… thứu tự là các dãy ô bạn có nhu cầu tính tích, tiếp nối tính tổng những tích.

– Ví dụ: =SUMPRODUCT(A2:A7, B3:B8, C5:C12)

♦ Hàm MAX

– Trả về công dụng số lớn số 1 trong dãy được nhập vào.

– Công thức: MAX(Number1, Number2, Number3…)

– trong đó, Number1, Number2, Number3… là dãy số bạn có nhu cầu tìm giá bán trị lớn nhất trong đó.

Hàm LAGRE

– search số béo thứ k trong hàng ô được nhập.

– Công thức: LAGRE(Array, k)

– trong đó, Array là dãy ô đề xuất xác định, k là phong cách số ao ước tìm, tính trường đoản cú số bự nhất.

Ví dụ =LAGRE(D4:D20, 3) – tra cứu số phệ thứ 3 trong hàng ô từ D4 đến D20.

Hàm MIN

– Trả về hiệu quả là số nhỏ nhất trong hàng được nhập vào

– Công thức: MIN(Number1, Number2, Number3…)

– trong đó, Number1, Number2, Number3… là hàng số mà bạn có nhu cầu tìm giá trị nhỏ tuổi nhất vào đó.

♦ Hàm SMALL

– tra cứu số có giá trị bé dại thứ k trong hàng ô được nhập vào.

– Công thức: SMALL(Array, k)

– trong đó, Array là hàng ô được chọn, k là phong cách của số cần tìm tính tự số bé dại nhất).

Hàm COUNT

– Là hàm đếm dữ liệu của các ô chứa dữ liệu kiểu số trong hàng được nhập.

– Công thức: COUNT(Value1, Value2, Value3…)

– trong đó, Value1, Value2, Value3… là hàng hay mảng dữ liệu được chọn.

Hàm COUNTA

– Là hàm đếm dữ liệu của toàn bộ của toàn bộ các cô cất dữ liệu.

– Công thức: COUNTA(Value1, Value2, Value3…)

♦ Hàm COUNTIF

– Đếm các ô chứa giá trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện mang đến trước.

– Công thức: COUNTIF(Range, Criteria)

– trong đó:

Range là dãy tài liệu muốn đếm.Criteria: điều kiện cho những ô được đếm

– Ví dụ: =COUNTIF(A2:A30, “>1000”) – Đếm toàn bộ các ô trong hàng từ A2 đến A30 vừa lòng điều kiện lớn hơn 1000.

2. Các hàm excel kế toán đội ĐIỀU KIỆN

Hàm IF

– Hàm điều kiện này trả về quý hiếm 1 nếu điều kiện đúng, trả về quý hiếm 2 nếu điều kiện sai. Hàm này thường được áp dụng khi lập bảng lương mang lại nhân viên, tính thuế thu nhập cá nhân cá nhân, thưởng doanh số cho nhân viên kinh doanh…

– Công thức: IF(logical-test,,) = IF(Điều kiện, quý giá 1, giá trị 2)

– Ví dụ: =IF(C2>=5, “DUNG”, “SAI”) = DUNG

=IF(C2>=6, “DUNG”, “SAI”) = SAI

3. Các hàm excel kế toán team TÌM KIẾM

Hàm VLOOKUP

– Là hàm trả về quý hiếm tìm kiếm theo cột gửi từ bảng tham chiếu với bảng các đại lý dữ liệu theo như đúng giá trị dò tìm. Nếu X = 0 thì hiệu quả dò tìm bao gồm xác, X = 1 là kết trái dò kiếm tìm một bí quyết tương đối.

– Công thức: VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, ) = VLOOKUP(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột nên lấy, X)

– Ví dụ: =VLOOKUP(E15,$C$20:$D$22,3,0) – tra cứu một giá trị bằng giá trị sống ô E15 cùng lấy giá bán trị tương ứng ở cột sản phẩm công nghệ 3.

Hàm HLOOKUP

– tra cứu kiếm quý giá như hàm VLOOKUP nhưng bằng phương pháp so sánh với mức giá trị trong số 1 tiên của bảng tham chiếu nhập vào.

– Công thức: HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )

4. Những hàm excel kế toán đội LOGIC

Hàm AND

– Công thức: AND(Logical1, Logical2,…)

– trong đó, Logical1, Logical2,… là những biểu thức bao gồm điều kiện. Những đối số nhập vào bắt buộc là giá bán trị logic hoặc mảng/ tham chiếu có chứa quý hiếm logic, giả dụ không tác dụng sẽ trả về #VALUE!

– nếu hàm cho hiệu quả TRUE (1) nếu những đối số nhập vào là đúng, với khi hàm trả về giá trị FALSE (0) nếu có 1 hay nhiều đối số của nó bị nhập sai.

– Ví dụ: =AND(D6>0,D6

Hàm OR

– Công thức: OR(Logical1, Logical2…)

– trong đó, Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện. Hàm đã trả về cực hiếm True (1) nếu ngẫu nhiên đối số như thế nào nhập vào là đúng với trả về quý giá FALSE(0) nếu tất cả các đối số nhập vào sai.

Hàm NOT

– Đây là hàm hòn đảo ngược cực hiếm của đối số nhập vào.

– Công thức: NOT(Logical)

– trong số đó Logical là biểu thức xúc tích hoặc một giá trị

5. Những hàm excel kế toán nhóm TOÁN HỌC

♦ ​Hàm ABS

– Hàm ABS giúp mang giá trị hoàn hảo nhất của một số.

– Công thức: ABS(Number)

– trong đó, Number là một giá trị số, một biểu thức/ tham chiếu

– Ví dụ: =ABS(B7+7)

Hàm PRODUCT

– Tính tích của một dãy số nhập vào.

– Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2, Number3…)

– vào đó, Number1, Number2, Number3… là hàng số yêu cầu tính tích.

♦ ​Hàm MOD

– Tính cực hiếm dư của phép chia

– Công thức: MOD(Number, pisor)

– trong đó, number là số bị chia, pisor là số chia.

6. Những hàm excel kế toán team TIỀN LƯƠNG

– hồ hết hàm sẽ thực hiện khi lập bảng tiền lương bao gồm:

Hàm LEFT(text,số ký tự buộc phải lấy)

VD: LEFT(“ketoanviethung”,13)= “ketoanviethung”

Hàm VLOOKUP như trên

Hàm LEN(text)

VD: LEN(“ketoanviethung”)=13

Hàm SUMIF

Hàm SUBTOTAL(function_num,relf1,relf2,…)

function_num: là con số từ là 1 -> 11 (có thêm 101 đến 111 vào Excel 2003,2007) 

relf1,relf2: là những vùng địa chỉ cửa hàng tham chiếu

VD: kế toán thường thực hiện đối số 9 & thường thực hiện tính tổng mang đến từng tài khoản, tính tổng phát sinh bên Nợ, có tính tổng số tiền cuối ngày.

= SUBTOTAL(9;dãy ô buộc phải tính tổng) (Số 9 là cú pháp khoác định của hàm cho việc tính tổng)

Hàm MAX

Hàm MIN

Hàm MID

Hàm IF

Hàm AND(đối 1, đối 2,…)

VD: =AND(D7>0,D7

Các đối số: là các biểu thức bao gồm điều kiện

Hàm OR(đối 1, đối 2,…)

– Tra cứu tin tức nhân viên gồm trong bảng danh sách nhân viên:

Hàm VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,)

Hàm INDEX+MATCH: phối kết hợp 2 hàm này cùng với nhau nhằm truy vấn, search kiếm thông tin

– việc chấm công, tính lương tiến hành theo tháng, vày vậy rất nhiều hàm cách xử trí ngày tháng, thời hạn trong excel cũng thường xuyên được sử dụng:

Hàm DATE(year,month,day): tạo nên 1 quý giá ngày tháng xác minh rõ do năm, tháng, ngày

Hàm YEAR(serial_number) : theo dõi số năm của một giá trị ngày tháng

Hàm MONTH(serial_number): theo dõi số tháng của một giá trị ngày tháng

Hàm DAY(serial_number): quan sát và theo dõi số ngày của một giá trị ngày tháng

Hàm HOUR(serial_number): theo dõi số giờ của một giá trị thời gian

Hàm MIN(serial_number): quan sát và theo dõi số phút của 1 giá trị thời gian

– Chấm công thao tác làm việc của nhân viên trong công ty

COUNTIF : Đếm số ký hiệu công trong bảng chấm công (theo 1 đk duy nhất)

COUNTIFS : Đếm số ký kết hiệu công vào bảng chấm công (theo nhiều điều kiện cùng lúc)

SUMIF : Tính tổng số giờ công trong bảng chấm công (theo 1 đk duy nhất)

SUMIFS : Tính tổng số giờ công vào bảng chấm công (theo nhiều đk cùng lúc)

– Tính lương mang đến nhân viên

IF : nên biện luận ngắn gọn xúc tích trong việc giám sát và đo lường trong một số ít trường vừa lòng (Nếu theo yêu ước 1 thì tác dụng là gì, ví như không thỏa mãn yêu ước 1 thì kết quả là gì)

Hàm and / OR : Khi bắt buộc biện luận nhiều điều kiện phối hợp nhau thì sẽ thực hiện hàm And/Or nhằm ghép nối những điều kiện trong hàm IF

Hàm LOOKUP / VLOOKUP : tầm nã vấn tới những nội dung: tin tức tính lương, tin tức nhân viên, công dụng chấm công…

Hàm SUM / SUMIF / SUMIFS : Tính tổng (có điều kiện hoặc không) những nội dung tiền lương.

7. Các hàm excel kế toán nhóm CÔNG NỢ

Những hàm sẽ áp dụng khi lập bảng nợ công bao gồm:

Excel là một trong những công vắt vô thuộc thiết yếu so với công tác kế toán trong doanh nghiệp. Cũng chính vì vậy, một kế toán sẽ phải sử dụng thành thạo ứng dụng này nhằm quá trình thao tác được gấp rút và đúng mực hơn. Dưới đây là một số hàm excel thông dụng cơ mà kế toán bắt buộc nắm trong tim bàn tay.

*

1. Hàm MAX với hàm MIN

• Hàm MAX trả về hiệu quả là giá trị lớn số 1 trong hàng được chọn, thường dùng để làm tìm số lớn số 1 trong một hàng số.Cú pháp: =MAX(Number 1, Number 2,…)Trong đó: Number 1, Number 2,… là hàng mà bạn có nhu cầu tìm giá trị lớn số 1 trong đó.

• Hàm MIN trái lại với hàm MAX, tức là trả về kết quả là giá trị nhỏ nhất trong dãy được chọn.Cú pháp: =MIN(Number 1, Number 2,…)Trong đó: Number 1, Number 2,… là hàng mà bạn có nhu cầu tìm giá trị nhỏ tuổi nhất trong đó.

2. Hàm và và hàm OR

• Hàm AND bao hàm các đối số là những hằng hoặc biểu thức logic. Hàm trả về quý hiếm TRUE nếu tất cả các đối số của nó hầu hết đúng và trả về quý hiếm FALSE nếu ít nhất một đối số trong những số đó sai.Cú pháp: =AND(Logical 1, Logical 2,…)Trong đó: Logical 1, Logical 2,… là những biểu thức logic.

• Hàm OR cũng bao gồm các đối số như hàm AND, tuy nhiên nó sẽ trả về giá trị TRUE khi tối thiểu một trong những đối số là đúng, với trả về quý giá FALSE khi tất cả các đối số của nó các sai.Cú pháp : =OR(Logical 1, Logical 2,…)Trong đó: Logical 1, Logical 2,… là các biểu thức logic.

• lưu giữ ý :– những đối số trong hàm and và OR yêu cầu là biểu thức logic.– Hàm & và OR thường xuyên được ghép với những hàm không giống để thực hiện các phép tính phức tạp.

3. Hàm IF

Hàm IF là một trong những hàm đa năng và được áp dụng nhiều tuyệt nhất trong excel, nó đang trả về cực hiếm 1 nếu đk đúng với trả về quý hiếm 2 nếu đk sai.

Cú pháp : = IF(Logical_test,,)

Trong đó:– Logical_test là biểu thức điều kiện.– là giá trị được trả về nếu đk đúng.– là quý giá được trả về nếu điều kiện sai.

4. Hàm SUM, AVERAGE và COUNT

Cả 3 hàm này hồ hết được thực hiện trên một hàng được chọn. Hàm SUM tính tổng toàn bộ các số vào dãy, hàm AVERAGE tính quý hiếm trung bình của toàn bộ các số vào dãy, còn hàm COUNT dùng để đếm số lượng các ô bao gồm chứa tài liệu kiểu số vào dãy.

Cú pháp:• =SUM(Number1, Number2, Number3…)• =AVERAGE(Number1, Number2, Number3…)• =COUNT(Value1, Value2, Value3…)

5. Hàm SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF

Nhóm hàm này có chức năng tương từ bỏ như SUM, AVERAGE và COUNT, tuy nhiên có thêm điều kiện và bọn chúng chỉ triển khai trên các ô vừa lòng điều kiện gửi ra.

Cú pháp:• =SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)• =AVERAGEIF(Range, Criteria, Sum_range)Trong đó Range là vùng đựng điều kiện, Criteria là đk đưa ra còn Sum_range là vùng phải tính tổng.• =COUNTIF(range,criteria)Trong đó range là vùng đề nghị đếm, criteria là vấn đề kiện.

6. Hàm VLOOKUP với HLOOKUP

Cả 2 hàm trên đầy đủ là hàm tìm kiếm, mặc dù VLOOKUP đã tìm tìm theo cột còn HLOOKUP đang tìm kiếm theo hàng.

Cú pháp :• =VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )• =HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )

Trong đó:– Lookup Value là giá chỉ trị dùng để làm dò tìm.– Table Array là báo giá trị dò để so sánh với giá chỉ trị dùng để làm dò tìm. Vùng này cần phải để ở dạng add tuyệt đối.– Col idx num: là vật dụng tự cột/hàng tài liệu mà bạn muốn lấy vào phép so sánh– Range lookup là phạm vi search kiếm. 1 tương xứng với dò tìm tương đối và 0 tương ứng với dò tìm giỏi đối.

Xem thêm: Cách dùng hàm match trong excel là gì ? cách sử dụng hàm match trong excel chi tiết

Hiện nay thay vì câu hỏi sử dụng phần mềm excel, nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ tuổi đã tiến hành đổi khác sử dụng phần mềm kế toán để ship hàng công tác thống trị tài bao gồm – kế toán của công ty mình. Phần mềm kế toán Easy
Books giành riêng cho mọi đối tượng người sử dụng doanh nghiệp, góp kế toán thực hiện nghiệp vụ vô cùng đối chọi giản, con số tài khoản kế toán, khối hệ thống chứng từ, mẫu biểu, report đều về tối giản hơn không hề ít so với ứng dụng kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn lớn. đồ họa của Easy
Invoice thân mật và dễ sử dụng với khối hệ thống biểu trang bị phân tích đưa ra tiết. Phần mềm tương xứng với cả những doanh nghiệp siêu nhỏ tuổi có kế toán tài chính tự triển khai công tác kế toán tài chính và cả những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài.