Các hàm excel xử lý chuỗi
Các hàm dò tìm và tham chiếuCác hàm excel Luận lý.

Bạn đang xem: Các hàm excel và ví dụ

Các hàm Excel Thống kê.Các hàm excel Ngày Tháng và Thời gian.Các hàm toán học.Các hàm excel quản lý CSDL.Các hàm excel thông tin.

Công thức bí quyết dùng của những hàm vào excel.

Các hàm excel cách xử lý chuỗi
Hàm cùng định nghĩa:
STTTên hàmĐịnh nghĩa
(1)LEFTCắt với trả về số cam kết tự phía bên trái của chuỗi.
(2)RIGHTCắt và trả về số ký tự bên đề nghị của chuỗi.
(3)MIDCắt và trả về số ký kết tự trọng điểm của chuỗi.
(4)LENTrả về tổng số độ lâu năm của một chuỗi.
(5)VALUETrả về số value từ một trong những chuỗi.
(6)TRIMCắt bỏ những khoảng trắng vượt trong một chuỗi.
(7)LOWERChuyển một chuỗi viết hoa thành viết thường.
(8)UPPERChuyển một chuỗi viết thường thành viết hoa.
(9)PROPERChuyễn những vần âm đầu của từ trong một chuỗi thành viết hoa.
(10) 1FINDTrả về vị trí bắt đầu của chuỗi mình nên tìm cùng phân biệt chữ hoa với chữ thường.
(11) 1SEARCHTrả về vị trí bắt đầu của chuỗi mình nên tìm và không rõ ràng chữ hoa với chữ thường.
(12) 1REPLACEThay thế một chuỗi ban đầu bằng số thiết bị tự ký kết tự truyền vào.
(13) 1SUBSTITUTEThay cầm cố một chuỗi cũ thành chuỗi mới.
(14) 1TEXTChuyển một số trong những thành dạng chuỗi theo format được chỉ định.

Cú pháp và bí quyết sử dụng những hàmHàm LEFTChức năng: giảm và trả về chuỗi ký kết tự bên trái của chuỗi.Cú pháp: LEFT(Text,)Tham số:Text: chuỗi.Num_chars : Số cam kết tự muốn cắt từ bên trái.Ví dụ: LEFT(“ABCD”,2) à ABHàm RIGHTChức năng: cắt và trả về chuỗi cam kết tự bên yêu cầu của chuỗi.Cú pháp: RIGHT(Text,)Tham số:Text: chuỗi.Num_chars : Số ký kết tự ước ao cắt từ bên phải.Ví dụ: RIGHT(“ABCD”,2) à CDHàm MIDChức năng: giảm và trả về chuỗi cam kết tự trọng điểm của chuỗi.Cú pháp: MID(Text, start_num, num_chars)Tham số:Text: chuỗi.Start_num: Số vị trí bước đầu cắt.Num_chars: Số ký kết tự ước ao cắt bước đầu từ start_num.Ví dụ: MID(“ABCD”,2,1) à BHàm LENChức năng: Trả về tổng thể độ lâu năm của một chuỗi.Cú pháp: LEN(Text)Tham số:Text: chuỗi ước ao đếm số ký tự.Ví dụ: LEN(“ABCD”) à 4Hàm VALUEChức năng: Chuyển một vài chuỗi thành số value.Cú pháp: VALUE(Text)Tham số:Text: số mẫu mã chuỗi.Ví dụ: VALUE(“4”) à 4Hàm TRIMChức năng: Cắt vứt những khoảng trắng quá trong một chuỗi.Cú pháp: TRIM(Text)Tham số:Text: chuỗi.Ví dụ: TRIM(“ A B C “) à A B CHàm LOWERChức năng: đưa một chuỗi viết hoa thành viết thường.Cú pháp: LOWER(Text)Tham số:Text: chuỗi mong muốn chuyển.Ví dụ: LOWER(“ABCD”) à abcdHàm UPPERChức năng: gửi một chuỗi viết thường thành viết hoa.Cú pháp: UPPER(Text)Tham số:Text: chuỗi mong chuyển.Ví dụ: UPPER(“abcd”) à ABCDHàm PROPERChức năng: Chuyễn những vần âm đầu của từ trong một chuỗi thành viết hoa.Cú pháp: PROPER(Text)Tham số:Text: chuỗi mong mỏi chuyển.Ví dụ: PROPER(“nguyen van an”) à Nguyen Van AnHàm FINDChức năng: Trả về số vị trí bước đầu của chuỗi mình đề nghị tìm cùng biệt lập chữ hoa với chữ thường.Cú pháp: FIND(Find_text, within_text, )Tham số:Find_text: chuỗi cần tìm.Within_text: chuỗi.Start_num: ban đầu tìm từ vị trí từ bên trái chuỗi trở đi.Ví dụ: FIND(“e”,”MS Excel”,1) à 7Hàm SEARCHChức năng: Trả về vị trí bước đầu của chuỗi mình đề nghị tìm cùng không khác nhau chữ hoa cùng chữ thường.Cú pháp: SEARCH(Find_text, within_text, )Tham số:Find_text: chuỗi bắt buộc tìm.Within_text: chuỗi.Start_num: bước đầu tìm từ vị trí từ bên trái chuỗi trở đi.Ví dụ: SEARCH(“e”,”MS Excel”,1) à 4Hàm REPLACEChức năng: thay thế một chuỗi ban đầu bằng số thứ tự ký kết tự truyền vào.Cú pháp: REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text)Tham số:Old_text: Chuỗi cũ.Start_num: bước đầu thay cố kỉnh từ cam kết tự vật dụng mấy.Num_chars: Số ký tự yêu cầu thay thế.New_text: Chuỗi bắt đầu thay thế.Ví dụ: REPLACE(“2009”,3,2,”10”) à 2010Hàm SUBSTITUTEChức năng: tìm kiếm kiếm và thay thế một chuỗi cũ thành chuỗi mới.Cú pháp: SUBSTITUTE(Text, old_text, new_text, )Tham số:Text: chuỗi.Old_text: chuỗi cũ.New_text: chuỗi mới thay thế sửa chữa cho chuỗi cũ.Instance_num: Số cam kết tự thứ từng nào được tra cứu thấy vào chuỗi.Ví dụ: SUBSTITUTE(“d
vid samHàm TEXTChức năng: Chuyển một vài thành dạng chuỗi theo format được chỉ định.Cú pháp: Text(value, format_text)Tham số:Value: giá chỉ trị.Format_text: kiểu dáng định dạng.Ví dụ: Text(“123000”,”#,## <$VNĐ>”) à 123,000 VNĐCác hàm dò tìm cùng tham chiếuHàm cùng định nghĩa:
STTTên HàmĐịnh Nghĩa
(1)VLOOKUPDò kiếm tìm một mặt hàng (row) cất giá trị phải tìm ở cột đầu tiên (bên trái) của một bảng dữ liệu, nếu như tìm thấy, đang tìm tiếp trong sản phẩm này, cùng sẽ lấy giá trị ở cột đã chỉ định và hướng dẫn trước.
(2)HLOOKUPDò kiếm tìm một cột (column) đựng giá trị bắt buộc tìm ở số 1 tiên (trên cùng) của một bảng dữ liệu, ví như tìm thấy, sẽ tìm tiếp vào cột. Này, và sẽ lấy quý hiếm ở mặt hàng đã hướng đẫn trước.
(3)MATCHTrả về vị trí của một giá chỉ trị chiếc (hoăc cột) trong một hàng giá trị.
(4)INDEXTrả về giá bán trị tương ứng với tọa độ dòng và cột.

Cú pháp và biện pháp sử dụng các hàm:Hàm VLOOKUPChức năng: Dò tìm kiếm một hàng (row) chứa giá trị phải tìm làm việc cột trước tiên (bên trái) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, đang tìm tiếp trong mặt hàng này, cùng sẽ lấy quý hiếm ở cột đã hướng đẫn trước.Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, )Tham số:Lookup_value: quý hiếm dò.Table_array: Bảng dò (dạng cột).Col_index_num: Cột phải tìm .Range_lookup: mẫu mã dò (True-False).Hàm HLOOKUPChức năng: Dò tìm kiếm một cột (column) đựng giá trị đề nghị tìm ở bậc nhất tiên (trên cùng) của một bảng dữ liệu, nếu như tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong cột. Này, với sẽ lấy quý giá ở mặt hàng đã chỉ định và hướng dẫn trước.Cú pháp: HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, )Tham số:Lookup_value: quý hiếm dò.Table_array: Bảng dò (dạng cột).Row_index_num: Dòng phải tìm .Range_lookup: hình dạng dò (True-False).Hàm MATCHChức năng: Trả về địa chỉ của một giá chỉ trị loại (hoăc cột) trong một dãy giá trị.Cú pháp: MATCH(lookup_value, lookup_array, )Tham số:Lookup_value: giá trị dò.Lookup_array: Bảng dò.Match_type: loại dò.Hàm INDEXChức năng: Trả về giá chỉ trị khớp ứng với tọa độ chiếc và cột.Cú pháp: INDEX(Array, row_num, )Tham số:Array: Bảng dò.Row_num: Chỉ số dòng.Column_num: Chỉ số cột.Các hàm excel Luận lý:Hàm và định nghĩa:
STTTên HàmĐịnh Nghĩa
(1)IFTrả về một quý giá nếu điều kiện có cực hiếm TRUE, với một quý hiếm khác nếu đk có cực hiếm FALSE.
(2)ANDTrả về cực hiếm TRUE nếu tất cả các đối số là đúng; trả về cực hiếm FALSE nếu tất cả một hay nhiều đối số là sai.
(3)ORTrả về quý hiếm TRUE nếu gồm một hay các đối số là đúng; trả về giá trị FALSE nếu tất cả các đối số là sai.
(4)NOTKết quả TRUE nếu như biểu thức ngắn gọn xúc tích là FALSE và ngược lại.
(5)IFERRORTrả về một cực hiếm đã xác minh nếu công thức có lỗi, hoặc trả về công dụng của công thức nếu phương pháp đó không tồn tại lỗi. Hay sử dụng IFERROR() để mồi nhử lỗi trong những công thức.
Cú pháp với cách sử dụng hàm:Hàm IFChức năng: Trả về một cực hiếm nếu điều kiện có quý giá TRUE, cùng một quý hiếm khác nếu đk có giá trị FALSE.Cú pháp: IF(logical_text, , )Tham số:Logical_text: Biếu thức quý giá hay công thức hoàn toàn có thể trả về true hoăc false.Value_if_true: quý giá trả về ví như biếu thức hay cực hiếm ở tham số logical_text là true.Value_if_false: cực hiếm trả về trường hợp biếu thức hay giá trị ở thông số logical_text là false.Hàm ANDChức năng: Trả về quý giá TRUE nếu tất cả các đối số là đúng; trả về giá trị FALSE nếu gồm một hay nhiều đối số là sai.Cú pháp: AND(logical1, , …)Tham số:Logical: rất có thể có từ 1 đến 255 biểu thức được xét coi đúng (True) tốt sai (False).Hàm ORChức năng: Trả về cực hiếm TRUE nếu tất cả một hay những đối số là đúng; trả về quý giá FALSE nếu tất cả các đối số là sai.Cú pháp: OR(Logical1, , …)Tham số:Logical: rất có thể có từ 1 đến 255 biểu thức được xét coi đúng (True) hay sai (False).Hàm NOTChức năng: tác dụng TRUE ví như biểu thức lô ghích là FALSE cùng ngược lại.Cú pháp: NOT(logical)Tham số:Logical: hoàn toàn có thể có từ là 1 đến 255 biểu thức được xét coi đúng (True) tuyệt sai (False).Hàm IFERRORChức năng: Trả về một quý giá đã xác định nếu công thức tất cả lỗi, hoặc trả về kết quả của phương pháp nếu công thức đó không có lỗi. Hay sử dụng IFERROR() để bẫy lỗi trong số công thức.Cú pháp: IFERROR(value, value_if_error)Tham số:Value: là một trong những biểu thức hoặc một công thức bắt buộc kiểm tra tất cả lỗi tuyệt không.Value_if_error: giá trị trả về nếuvalue gây ra lỗi, là các loại lỗi sau đây: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, hoặc #NULL!.Các hàm Excel Thống kê.

Hàm cùng định nghĩa các hàm Thống kê

STTHÀMĐỊNH NGHĨA
(1)AVERAGETính vừa phải cộng các giá trị vào danh sách
(2)AVERAGEATính vừa đủ cộng của các giá trị vào dang sách, bao gồm cả những giá trị logic
(3)AVERAGEIFTính mức độ vừa phải cộng của các giá trị trong list theo một điều kiện
(4)AVERAGEIFSTính vừa đủ cộng của những giá trị trong danh sách theo nhiều điều kiện
(5)COUNTĐếm số ô có tài liệu là số vào danh sách
(6)COUNTAĐếm số ô bao gồm chứa quý hiếm (không rỗng) vào danh sách
(7)COUNTBLANKĐếm các ô rỗng trong danh sách
(8)COUNTIFĐếm số ô thỏa một điều kiện cho trước trong danh sách
(9)COUNTIFSĐếm số ô thỏa nhiều đk cho trước trong danh sách
(10)MAXTrả ra số lớn số 1 trong danh sách
(11)MINTrả ra số nhỏ tuổi nhất vào danh sách
Hàm COUNTCông dụng: Đếm số ô vào danh sách
Cú pháp: COUNT(value1, value2, …)Các tham số:Value1, value2,…: những giá trị (số, chuỗi, logic,…)Ví dụ: =COUNT(A15:A22) à 3Hàm COUNTACông dụng: Đếm số ô tất cả chứa cực hiếm (không rỗng) trong danh sách
Cú pháp: COUNTA(value1, value2, …)Tham số:Value1, value2,…: các giá trị (số, chuỗi, logic,…)Ví dụ: COUNTA(A15:A22) à 6Hàm COUNTBLANKCông dụng: Đếm các ô rỗng trong một vùng
Cú pháp: COUNTBLANK(range)Tham số:Range: Vùng đề xuất đếm
Ví dụ: COUNTBLANK(A15:A22) à 2Hàm MaxCông dụng: Trả ra số lớn số 1 trong danh sách
Cú pháp: MAX (value1, value2, …)Tham số:Value1, value2,…: những giá trị số.Ví dụ: Max(1,5,9,4,9,2,4,5) à 9Hàm MINCông dụng: Trả ra số nhỏ tuổi nhất trong danh sách
Cú pháp: MIN(value1, value2, …)Tham số:Value1, value2,…: các giá trị số.Ví dụ: Min(1,5,9,4,9,2,4,5) à 1Hàm AVERAGECông dụng: Tính trung bình cộng các giá trị vào danh sách
Cú Pháp: AVERAGE(number1, number2, …)Tham số:number1, number2, …: các giá trị số
Ví dụ: AVERRAGE(1,2,3,4,5,6,7) à 4Hàm AVERAGEACông dụng: Tính mức độ vừa phải cộng của những giá trị, bao hàm cả phần đa giá trị xúc tích (TRUE sở hữu giá trị 1 và FALSE là 0).Cú pháp: AVERAGEA (number1, number2, …)Tham số:number1, number2, …: các giá trị số
Ví dụ: =AVERAGEA(1,1,TRUE,TRUE,FALSE)à 0,8Hàm AVERAGEIFCông dụng: Tính vừa phải cộng của các giá trị trong list theo một điều kiện
Cú pháp: AVERAGEIF(range, criteria, ) :Tham số:Range: là vùng xét điều kiện
Criteria: là cực hiếm để so sánh với các giá trị vào vùng điều kiện : vùng tính trung bình
Ví dụ: Tính mức độ vừa phải Đơn giá bán cùa Tên sản phẩm là fe Phi 6:

=AVERAGEIF(B25:B36,”Sắt Phi 6″,E25:E36) à 15833.33333

Hàm AVERAGEIFSCông dụng: Tính mức độ vừa phải cộng của các giá trị trong danh sách theo rất nhiều điều kiện
Cú pháp: AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …)Tham số:average_range là vùng tính trung bình;criteria_range1: vùng xét đk thứ nhấtcriteria1: quý hiếm điều năng lượng điện thứ nhấtcriteria_range2: vùng xét đk thứ haicriteria2: cực hiếm điều điện thứ hai
Ví dụ: Tính mức độ vừa phải Đơn giá bán cùa Tên mặt hàng là fe Phi 6 thuộc khoanh vùng TNB

=AVERAGEIFS(E25:E36,B25:B36,”Sắt Phi 6″,C25:C36,”TNB”) à 18500

Hàm SUMCông dụng: Tính tổng các giá trị trong danh sách
Cú pháp: SUM (number1, number2, …)Tham số:number1, number2, …: các giá trị số
Ví dụ: sum(1,2,3,4,5,6,7,8,9) à 45Hàm SUMIFCông dụng: Tính tổng của những giá trị vào một mảng theo một điều kiện
Cú pháp: SUMIF (range, criteria1)Tham số:Range: là vùng xét điều kiện
Criteria: là giá trị để so sánh với các giá trị trong vùng điều kiện : vùng tính tổng
Ví dụ: Tính tổng giá trị thành tài chánh Ciment Hà Tiên

=SUMIF(B25:B36,”Ciment Hà Tiên”,F25:F36) à 2169540000

Hàm SUMIFSCông dụng: Tính tổng của những giá trị trong một mảng theo không ít điều kiện
Cú pháp: SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …)Tham sốsum_range là vùng tính tổng;criteria_range1: vùng xét điều kiện thứ nhấtcriteria1: giá trị điều năng lượng điện thứ nhấtcriteria_range2: vùng xét đk thứ haicriteria2: cực hiếm điều điện thứ hai
Ví dụ:Tính tổng mức vốn thành tiền tài Ciment Hà Tiên cung cấp ở khoanh vùng Miền Trung

=SUMIFS(F25:F36,B25:B36,”Ciment Hà Tiên”,C25:C36,”M.TRUNG”) à 510240000

Hàm COUNTIFCông dụng: Đếm số ô thỏa một đk cho trước bên phía trong một dãy
Cú pháp: COUNTIF(range, criteria)Tham số:range: vùng xét điều kiệncriteria: cực hiếm điều kiện
Ví dụ: Đếm các đơn hàng có con số >2000

=COUNTIF(D25:D36,”>2000″) à 10

Hàm COUNTIFSCông dụng: Đếm số ô thỏa nhiều điều kiện cho trước
Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …) :Tham số:Range1: vùng xét điều kiện thứ nhất
Criteria1: giá chỉ trị điều kiện thứ nhất
Range2: vùng xét đk thứ hai
Criteria2: giá bán trị đk thứ hai
Ví dụ: Đếm các đơn hàng có con số >2000 cùng thuộc khoanh vùng HCM

=COUNTIFS(D25:D36,”>2000″,C25:C36,”HCM”) à 2

Các hàm excel Ngày Tháng với Thời gian.

Hàm với định nghĩa những hàm thời gian

STTHÀMĐỊNH NGHĨA
(1)TODAYtrả về ngày bây giờ trong sản phẩm công nghệ tính
(2)NOWtrả về ngày với giờ lúc này trong vật dụng tính
(3)DATEnhập vào ngày tháng năm theo như đúng định dạng của sản phẩm tính
(4)DAYtrả về ngày trong thời điểm tháng (1-31)
(5)MONTHtrả về tháng trong thời hạn (1-12)
(6)YEARtrả về năm
(7)DATEVALUEchuyển ngày thành số
(8)EDAYtrả về ngày tháng năm sau thời điểm đã cộng thêm hoặc trừ đi số tháng
(9)EOMONTHtrả về ngày tháng năm của ngày cuối tháng sau thời điểm đã cộng thêm hoặc trừ đi số tháng
(10)TIMEnhập vào khung giờ phút giây theo như đúng định dạng của dòng sản phẩm tính
(11)HOURtrả về tiếng (0 – 23)
(12)MINUTEtrả về số phút (0- 59)
(13)SECONDtrả về số giây (0- 59)
(14)TIMEVALUEchuyển tiếng thành số (0 – 0.999988426)
(15)WEEKDAYtrả về 1 số lượng đại diện cho 1 ngày trong tuần (1-7)
(16)WEEKNUMtrả về số tuần vào năm
(17)WORKDAYtrả về ngày tháng năm sau khi đã cộng trừ số ngày làm việc trong tuần (không tính trang bị 7 cùng cn) vào ngày bắt đầu
(18)WORKDAY.INTLTương trường đoản cú hàm Worday nhưng hoàn toàn có thể tùy chọn ngày nghỉ vào truần
(19)NEXTWORKDAYtrả ra số ngày làm việc (không tính thứ 7 cùng cn)
(20)NEXTWORKDAY.INTLTương từ hàm Next
Worday nhưng có thể tùy chọn ngày nghỉ vào truần

Hàm TODAYCông dụng: trả về ngày bây giờ trong lắp thêm tính
Cú pháp: Today ()Tham số: không có tham số.Hàm NOWCông dụng: trả về ngày và giờ hiện tại trong sản phẩm tính
Cú pháp: NOW()Tham số: không có tham sốHàm DATECông dụng: nhập vào trong ngày tháng năm theo như đúng định dạng của dòng sản phẩm tính
Cú pháp: DATE(year, month, day)Tham số:Year: nhập vào số năm
Month: nhập vào số tháng
Day: nhập vào số ngày
Ví dụ: DAY(DATE(2016,9,10) à 10; DAY(42623) à 10Hàm MONTHCông dụng: trả về tháng trong thời gian (1-12)Cú pháp: MONTH(serial_number)Tham số:serial_number: quý giá là tháng ngày năm
Ví dụ: MONTH(DATE(2016,9,10) à 9; MONTH(42623) à 9Hàm YEARCông dụng: trả về năm
Cú pháp: DAY(serial_number)

Tham số:

serial_number: cực hiếm là ngày tháng năm
Ví dụ: YEAR(DATE(2016,9,10) à 2016; YEAR(42623) à 2016Hàm DATEVALUECông dụng: đưa ngày thành số
Cú pháp: DATEVALUE(day_text)Tham số:day_text: Chuỗi ngày tháng năm
Cú pháp: EDATE(start_day, months)Tham số:start_day: ngày bắt đẩumonths: số tháng cộng vào thêm
Hàm EOMONTHCông dụng: trả về tháng ngày năm của ngày cuối tháng sau khoản thời gian đã thêm vào đó hoặc trừ đi số tháng
Cú pháp: EOMONTH(start_day, months)Tham số:start_day: ngày bắt đẩumonths: số tháng cộng vào thêm
Hàm TIMECông dụng: nhập vào khung giờ phút giây theo như đúng định dạng của sản phẩm tính
Cú pháp: Time(hour, minute, second)Tham số:Hour: nhập vào giờ
Minute: nhập vào phút
Second: nhập vào giây
Ví dụ: =TIME(6,15,15) à 6:15:15 AMHàm HOURCông dụng: trả về tiếng (0 – 23)Cú pháp: HOUR(serial_number)Tham số:serial_number: giá trị là giờ đồng hồ phút giây
Ví dụ: =HOUR(TIME(6,15,15)) à 6; =HOUR(0.25) à 6Hàm MINUTECông dụng: trả về số phút (0- 59)Cú pháp: MINUTE(serial_number)Tham số:serial_number: cực hiếm là tiếng phút giây
Ví dụ: =MINUTE(TIME(6,15,15)) à 15; =MINUTE(0.3) à 12Hàm SECONDCông dụng: trả về số giây (0- 59)Cú pháp SECOND(serial_number)Tham số:serial_number: quý giá là giờ đồng hồ phút giây
Ví dụ: =MINUTE(TIME(6,15,15)) à 15 ; =SECOND(0.305) à 12Hàm TIMEVALUECông dụng: chuyển giờ thành số (0 – 0.999988426)Cú pháp: TIMEVALUE(time_text)Tham số:time_text: chuỗi giờ phút giây
Ví dụ: =TIMEVALUE(“12:7:12”) à505Hàm WEEKDAYCông dụng: trả về 1 số lượng đại diện cho một ngày trong tuần (1-7) theo định dạng
Cú pháp: WEEKDAY(serial_number, )Tham số:serial_number: quý hiếm ngày mon năm: định dạng điều khoản của thứ
Ví dụ: =WEEKDAY(DATE(2016,9,10),1) à 7Hàm WEEKNUMCông dụng: trả về số tuần vào năm
Cú pháp: WEEKNUM(serial_number, )Tham số:serial_number: quý giá ngày mon năm: định dạng cách thức ngày đầu tuần là sản phẩm công nghệ mấy
Ví dụ: =WEEKNUM(DATE(2016,9,10),1) à 37Hàm WORKDAYCông dụng: trả về ngày tháng năm sau khi đã cùng trừ số ngày thao tác trong tuần (không tính đồ vật 7 cùng cn) vào trong ngày bắt đầu
Cú pháp: WORKDAY(start_day, days,)Tham sốstart_day: ngày bắt đầudays: số ngày hoàn thành: ngày lễ
Cú pháp: WORKDAY.INTL(start_day, days, , )Tham số:start_day: ngày bắt đầudays: số ngày trả thành: định dạng cách thức ngày nghỉ là ngày nào trong tuần: ngày lễ
Ví dụ: trong tuần chỉ nghỉ ngơi ngày nhà nhật ( = 11)Hàm NEXTWORKDAYCông dụng: trả ra số ngày thao tác làm việc (không tính trang bị 7 cùng cn)Cú pháp: NEXTWORKDAY(start_day,end_day, )Tham số:start_day: ngày bắt đầuend_day: ngày kết thúc: ngày lễ
Ví dụ: =NETWORKDAYS(B27,B28,B29:B30) à 51Hàm NEXTWORKDAY.INTLCông dụng: trả ra số ngày thao tác làm việc nhưng hoàn toàn có thể tùy định ngày nghỉ vào truần
Cú pháp: NEXTWORKDAY.INTL(start_day, end_day, ,)start_day: ngày bắt đầuend_day: ngày kết thúc: định dạng dụng cụ ngày ngủ là ngày như thế nào trong tuần: ngày lễ
Ví dụ: vào tuần chỉ nghỉ ngày nhà nhật ( = 11)

=NETWORKDAYS.INTL(B27,B28,11,B29:B30) à 62

Các hàm toán học.

Hàm với định nghĩa những hàm toán học

STTHÀMĐỊNH NGHĨA
(1)ABStrả về giá chỉ trị tuyệt vời nhất của số đó
(2)ACOStrả về arccos của một số ít (-1 mang lại 1), góc trả về được xem bằng radian vào phạm vi trường đoản cú -pi/2 mang lại pi/2
(3)ASINtrả về arcsin của một số (-1 đến 1), góc trả về được xem bằng radian trong phạm vi từ bỏ -pi/2 đến pi/2
(4)ATANtrả về arcsin của 1 số, góc trả về được xem bằng radian trong phạm vi từ bỏ -pi/2 cho pi/2
(5)ATAN2Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng (nhưng ko bao gồm) trường đoản cú -Pi đến Pi, là arctang, hay nghịch đảo tang của một điểm tất cả tọa độ x với y
(6)TANHTrả về một cực hiếm radian, là tang-hyperbol của một số
(7)ATANHTrả về một quý giá radian, là nghịch hòn đảo tang-hyperbol của một số nằm trong vòng từ -1 đến 1
(8)PIHàm trả về quý giá của số PI (3.1415…)
(9)RADIANSChuyển đổi số đo của một góc từ bỏ độ sang radian
(10)DEGREESChuyển đổi số đo của một góc tự radian sang trọng độ
(11)SQRTTính căn bậc hai của một số
(12)POWERTính hàm lũy quá (x nón y, cùng với x là tham số thứ nhất còn y là tham số máy hai)
(13)ROUNDLàm tròn một số ít thập phân cho n chữ số sau vết phẩy ( n là tham số thứ hai trong hàm)
(14)EXPTrả về lũy thừa của số e với một số mũ nào đó
(15)QUOTIENTTrả về phần nguyên của phép chia 2 số
(16)MODTrả về phần dư của phép chia 2 số
(17)LOGTrả về lô-ga-rit của một số tới một cơ số vày bạn chỉ định
(18)LOG10Tính logarit cơ số 10 của một số
(19)LNTrả về lô-ga-rit thoải mái và tự nhiên của một số. Lô-ga-rít tự nhiên dựa vào hằng số e (2,71828182845904)
(20)LCMTrả về bội số chung nhỏ nhất của các số nguyên
(21)FACTTính giai thừa của một số
(22)INTLàm tròn xuống mang lại giá trị số nguyên gần nhất
(23)EVENLàm tròn lên tới giá trị số nguyên chẵn gần nhất
(24)ODDLàm tròn một trong những đến số nguyên lẻ gần nhất
(25)RANDTrả về một vài ngẫu nhiên thân 0 cùng 1
(26)RANDBETWEENTrả về một số ngẫu nhiên thân một khoảng tùy chọn

Hàm ABSCông dụng: trả về giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số đó
Cú pháp: ABS(number)Tham số:Number: số nên tính
Ví dụ: ABS(-33) à 33 ; ABS(33) à 33Hàm ACOSCông dụng: trả về arccos của 1 số (-1 mang lại 1), góc trả về được xem bằng radian vào phạm vi trường đoản cú -pi/2 đến pi/2Cú pháp: ACOS(number)Tham số:Number: số nên tính
Ví dụ: =DEGREES(ACOS(0.5)) à 600Hàm ASINCông dụng: trả về arcsin của một số (-1 cho 1), góc trả về được tính bằng radian vào phạm vi từ bỏ -pi/2 đến pi/2Cú pháp: ASIN(number)Tham số:Number: số bắt buộc tính
Ví dụ: =DEGREES(ASIN(0.5)) à 300Hàm ATANCông dụng: trả về arctang của 1 số, góc trả về được xem bằng radian vào phạm vi từ bỏ -pi/2 mang lại pi/2Cú pháp: ATAN(number)Tham số:Number: số yêu cầu tính
Ví dụ: =DEGREES(ATAN(1)) à 450Hàm ATAN2Công dụng: Trả về một giá trị radian nằm trong vòng (nhưng không bao gồm) từ bỏ -Pi đến Pi, là arctang, tốt nghịch hòn đảo tang của một điểm bao gồm tọa độ x cùng y
Cú pháp: ATAN2(x_num, y_num)Tham số:x_num : Là tọa độ x của điểmy_num : Là tọa độ y của điểm
Kết trái là dương giả dụ góc trái chiều kim đồng hồ thời trang tính tự trục x, và hiệu quả là âm nếu góc thuận chiều kim đồng hồ đeo tay tính tự trục x
Ví dụ: =DEGREES(ATAN2(1,1)) à 450

=DEGREES(ATAN2(-1,1-)) à -1350

Hàm TANHCông dụng: Trả về tang hyperbolic của một số
Cú pháp: TANH(number)Tham số:Number: số đề nghị tính
Ví dụ: =TANH(12) à 1Hàm ATANHCông dụng: Trả về một quý hiếm radian, là nghịch hòn đảo tang-hyperbol của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1Cú pháp: ATANH(number)Tham số
Number: số buộc phải tính (từ -1 mang đến 1)Ví dụ: =ATANH(0.5) à549306Hàm PICông dụng: Hàm trả về quý giá của số PI (3.1415…)Cú pháp của hàm : PI()Tham số: không tồn tại tham sốHàm RADIANSCông dụng: biến hóa số đo của một góc từ bỏ độ sang radian
Cú pháp: RADIANS(angel)Tham số:Angel: góc phải đổi (đơn vị độ)Ví dụ: =RADIANS(180) à141593Hàm DEGREESCông dụng: chuyển đổi số đo của một góc từ radian sang trọng độ
Cú pháp: DEGREES(angel)Tham số
Angel: góc nên đổi (đơn vị radian)Ví dụ: =DEGREES(PI()) à 180Hàm SQRTCông dụng: Tính căn bậc hai của một số
Cú pháp: SQRT(number)Tham số:Number: số đề xuất tính
Ví dụ: =SQRT(25) à 5Hàm POWERCông dụng: Tính lũy thừa
Cú pháp: POWER(number,power)Tham số:Number: là số cơ sở (số thực)Power: là số mũ
Ví dụ: =POWER(2,3) à 8Hàm ROUNDCông dụng: làm tròn 1 số thập phân mang đến n chữ số sau vệt phẩy
Cú pháp: ROUND(number, num_digits)Tham số:Number: số phải làm trònnum_digits: số chữ số thập phân hy vọng làm tròn
Ví dụ: làm tròn không mang chữ số thập phân làm sao =ROUND(123.456,0) à 123

Làm tròn mang 1 chữ số thập phân =ROUND(123.456,1) à 123.5

Hàm EXPCông dụng: Trả về lũy thừa của số e với một số mũ nào đóCú pháp: EXP(number)Tham số:Number: số mũ áp dụng mang lại cơ số e.Ví dụ: =EXP(2) à389056Hàm QUOTIENTCông dụng: Trả về phần nguyên của phép chia 2 số
Cú pháp: QUOTIENT(numerator,denominator)Tham số:Numerator: số bị chia
Denominator: số chia.Ví dụ: =QUOTIENT(20,3) à 6Hàm MODCông dụng: Trả về phần dư của phép phân tách 2 số
Cú pháp: MOD(number,divisor)Tham số:Number: số bị chia
Divisor: số chia
Ví dụ: =MOD(20,3) à 2Hàm LOGCông dụng: Trả về lô-ga-rit của một số tới một cơ số
Cú pháp: LOG(number, )Tham số:Number: là số thực dương muốn tính lô-ga-rít
Base: là Cơ số của lô-ga-rit (Nếu cơ số được bỏ qua, thì nó được gọi là 10)Ví dụ: =log(8,2) à 3 ; =log(100) à 2Hàm LOG10Công dụng: Tính logarit cơ số 10 của một số
Cú pháp: LOG10(number)Tham số:Number: là số thực dương muốn tính lô-ga-rít theo cơ số 10Ví dụ: =log10(100) à 2; =log(1024) à 10Hàm LNCông dụng: Trả về lô-ga-rit của một trong những theo cơ số e (2,71828182845904)Cú pháp: LN(number)Tham số:Number: số thực dương muốn tính lô-ga-rít tự nhiên
Ví dụ: =LN(2.71828182845904) à1Hàm LCMCông dụng: Trả về bội số phổ biến nhỏ nhất của các số nguyên
Cú pháp: LCM(number1, , …)Tham số:Number1, Number2,…: các giá trị muốn tìm bội số tầm thường nhỏ nhất của chúng. Nếu giá trị không phải là số nguyên thì sẽ ảnh hưởng cắt đi chỉ lấy phần nguyên
Ví dụ: =LCM(2,3,24) à 24Hàm FACTCông dụng: Tính giai thừa của một số
Cú pháp: FACT(number)Tham số:Number: số bắt buộc tính giai thừa
Ví dụ: =FACT(6) à 720Hàm INTCông dụng: mang phần nguyên của một số thực
Cú pháp: INT(number)Tham số:

Number: số thực muốn lấy phần nguyên

Ví dụ: =INT(123.456) à 123Hàm EVENCông dụng: làm tròn lên đến giá trị số nguyên chẵn sát nhất
Cú pháp: EVEN(number)Tham số:

Number: là giá trị cần làm tròn.

Ví dụ: =EVEN(123) à 124 ; =EVEN(124) à124ODDCông dụng: làm tròn lên đến mức giá trị số nguyên lẻ gần nhất
Cú pháp: ODD(number)Tham số:Number: là giá trị cần làm tròn.Ví dụ: =ODD(122) à 123 ; =ODD(123) à 123RANDCông dụng: Trả về một số ngẫu nhiên thân 0 và 1Cú pháp: RAND()Tham số: không có tham sốHàm RANDBETWEENCông dụng: Trả về một số trong những ngẫu nhiên thân một khoảng tầm tùy chọn
Cú pháp: RANDBETWEEN(bottom,top)Tham số:Bottom: giá trị bé dại nhất
Top: giá bán trị béo nhất
Ví dụ: = RANDBETWEEN(1,100) à thiên nhiên 1 số từ một đến 100Các hàm excel quản lý CSDL.Hàm cùng định nghĩa những hàm cai quản CSDL.
STTHÀMĐỊNH NGHĨA
(1)DMAXTrả về một giá chỉ trị lớn nhất từ tài liệu với đk xác định
(2)DMINTrả về một giá chỉ trị nhỏ dại nhất từ bảng dữ liệu với đk xác định
(3)DSUMTrả về tổng của một tập quý hiếm từ bảng dữ liệu với đk xác định
(4)DAVERAGETrả về quý giá trung bình của một tập giá trị từ bảng dữ liệu với đk xác định
(5)DCOUNTTrả về số ô (có kiểu tài liệu số) của một ngôi trường (cột) từ bỏ bảng tài liệu với đk xác định
(6)DCOUNTATrả về số ô của một trường (cột) từ bỏ bảng tài liệu với đk xác định
(7)DPRODUCTTrả về tích của một tập quý giá từ bảng tài liệu với đk xác định
Cú pháp và biện pháp sử dụng các hàm thống trị CSDL.

Hình ảnh minh họa những hàm cơ sở dữ liệu

Hàm DMAXCông dụng: Trả về một giá bán trị lớn nhất từ dữ liệu với điều kiện xác định.Cú Pháp: DMAX(database,field,criteria)Các tham số:

Database: list chứa dữ liệu liên quan. (Bao tất cả cả tiêu đề)

Field: Cột được thống kê. Nhập thương hiệu cột hoặc số trang bị tự cột vào danh sách dữ liệu đã chọn.

Criteria: Vùng điều kiện

Ví dụ:

B16 = DMAX(A1:E12,B1,B14:B15) à 7100

Hàm DMINCông dụng: Trả về một giá trị bé dại nhất từ bỏ bảng tài liệu với đk xác định.Cú Pháp: DMIN(database,field,criteria)Các tham số:

Database: list chứa dữ liệu liên quan. (Bao gồm cả tiêu đề)

Field: Cột được thống kê. Nhập thương hiệu cột hoặc số lắp thêm tự cột vào danh sách dữ liệu đã chọn.

Criteria: Vùng điều kiện.

Ví dụ:

B17=DMIN(A1:E12,B1,B14:B15) à 2450

Hàm DSUMCông dụng: Trả về tổng của một tập quý giá từ bảng tài liệu với điều kiện xác định
Cú Pháp: DSUM(database,field,criteria)Các tham số:

Database: danh sách chứa dữ liệu liên quan. (Bao gồm cả tiêu đề)

Field: Cột được thống kê. Nhập tên cột hoặc số lắp thêm tự cột trong danh sách tài liệu đã chọn.

Criteria: Vùng điều kiện

Ví dụ: B18=DSUM(A1:E12,B1,B14:B15) à 13850Hàm DAVERAGECông dụng: Trả về cực hiếm trung bình của một tập giá trị từ bảng tài liệu với điều kiện xác định.Cú Pháp: DAVERAGE (database,field,criteria)Các tham số:

Database: danh sách chứa dữ liệu liên quan. (Bao gồm cả tiêu đề)

Field: Cột được thống kê. Nhập tên cột hoặc số thiết bị tự cột trong danh sách tài liệu đã chọn.

Criteria: Vùng điều kiện

Ví dụ: B19=DAVERAGE (A1:E12,B1,B14:B15) à 4617Hàm DCOUNTCông dụng: Trả về số ô (có kiểu tài liệu số) của một trường (cột) từ bỏ bảng tài liệu với điều kiện xác định.Cú Pháp: DCOUNT (database,field,criteria)Các tham số: Database: list chứa dữ liệu liên quan. (Bao bao gồm cả tiêu đề)

Field: Cột được thống kê. Nhập thương hiệu cột hoặc số vật dụng tự cột trong danh sách dữ liệu đã chọn.

Criteria: Vùng điều kiện.

Ví dụ:

B20=DCOUNT(A1:E12,B1,B14:B15) à3

C20=DCOUNT(A1:E12,A1,B14:B15) à0

Hàm DCOUNTACông dụng: Trả về số ô của một trường (cột) từ bỏ bảng dữ liệu với điều kiện xác định.Cú Pháp: DCOUNTA (database,field,criteria)Các tham số:

Database: danh sách chứa tài liệu liên quan. (Bao có cả tiêu đề)

Field: Cột được thống kê. Nhập tên cột hoặc số sản phẩm tự cột vào danh sách tài liệu đã chọn.

Criteria: Vùng điều kiện

Ví dụ:

B21=DCOUNTA(A1:E12,B1,B14:B15) à3

C21 =DCOUNTA(A1:E12,A1,B14:B15) à3

Hàm DPRODUCTCông dụng: Trả về tích của một tập giá trị từ bảng tài liệu với điều kiện xác định.Cú Pháp: DPRODUCT (database,field,criteria)Các tham số:

Database: danh sách chứa dữ liệu liên quan. (Bao bao gồm cả tiêu đề)

Field: Cột được thống kê. Nhập tên cột hoặc số thiết bị tự cột trong danh sách tài liệu đã chọn.

Criteria: Vùng điều kiện

Ví dụ: B22=DPRODUCT(A1:E12,B1,B14:B15) à 74798500000Các hàm excel thông tin.Hàm cùng định nghĩa các hàm thông tin
STTHàmĐịnh Nghĩa
(1)NATrả về lỗi #N/A
(2)ISERRKiểm tra giá chỉ trị tất cả lỗi hay là không (trừ lỗi #N/A)
(3)ISERRORKiểm tra giá chỉ trị có lỗi tốt không.
(4)ISEVENKiểm tra số chẵn giỏi không
(5)ISODDKiểm tra số lẻ xuất xắc không
(6)ISNUMBERKiểm tra quý hiếm là kiểu số tốt không
(7)ISTEXTKiểm tra giá trị kiểm chuỗi xuất xắc không
(8)ISNAKiểm tra giá bán trị tất cả phải lỗi #N/A hay không
(9)ISBLANKKiểm tra giá trị là trống (rỗng) tuyệt không.
Cú pháp và phương pháp sử dụng các hàm thông tin

Hình hình ảnh minh họa các hàm thông tin

Hàm NACông dụng: Trả về giá trị lỗi #N/A dùng trong những trường vừa lòng không lường trước được.Cú Pháp: NA()Các tham số: không có tham số nào.Ví dụ: B3 = NA() à #N/AHàm ISERRCông dụng: bình chọn giá trị gồm lỗi hay không (các lỗi : #VALUE!, #REF!, #NUM!, #DIV/0, #NULL!, #NAME? ; trừ lỗi #N/A). Nếu quý giá lỗi thì kết quả trả về TRUE, trái lại trả về FALSECú Pháp: ISERR(Value)Các tham số: Value: giá trị chất vấn lỗi.Ví dụ: B1 = 123abc , B2 = #REF!, B3 = #N/A

B4 = ISERR(B1) à FALSE

C4 = ISERR(B2) à TRUE

D4 = ISERR(B3) àFALSE

Hàm ISERRORCông dụng: đánh giá giá trị tất cả lỗi hay là không (các lỗi : #VALUE!, #REF!, #NUM!, #DIV/0, #NULL!, #NAME?, #N/A ). Nếu giá trị lỗi thì tác dụng trả về TRUE, ngược lại trả về FALSE.Cú Pháp: ISERROR(Value)Các tham số: Value: giá trị bình chọn lỗi
Ví dụ: B1 = 123abc , B2 = #REF!, B3 = #N/A

B5 = ISERROR(B1) à FALSE

C5 = ISERROR(B2) à TRUE

D5 = ISERROR(B3) àTRUE

Hàm ISEVENCông dụng: khám nghiệm số chẵn tuyệt không. Giả dụ là số chẵn trả về TRUE, trái lại trả về FALSE. Nếu như là số thập phân thì bỏ qua mất phần thập phân chỉ xét phần nguyên.Cú Pháp: ISEVEN(number)Các tham số: number : số đã kiểm tra.Ví dụ: C1 = 123, D1 = 122

B6 = ISEVEN(C1) à FALSE

C6 = ISEVEN(D1) àTRUE

Hàm ISODDCông dụng: khám nghiệm số lẻ tốt không. Trường hợp là số lẻ trả về quý giá TRUE, ngược lại trả về FALSE. Nếu như là số thập phân thì bỏ lỡ phần thập phân chỉ xét phần nguyên.Cú Pháp: ISODD(number)Các tham số: number : số vẫn kiểm tra.Ví dụ: C1 = 123, D1 = 122

B7 = ISEVEN(C1) à TRUE

C7 = ISEVEN(D1) à FALSE

Hàm ISNUMBERCông dụng: bình chọn giá trị là vẻ bên ngoài số tốt không. Nếu giá trị là số trả về TRUE, ngược lại trả về FALSE.Cú Pháp: ISNUMBER(value)Các tham số: value: quý giá kiểm tra.Ví dụ: B1= 123abc, C1 = 123

B8 = ISNUMBER(B1) à FALSE

C8 = ISNUMBER(C1) à TRUE

Hàm ISTEXTCông dụng: kiểm soát giá trị kiểm chuỗi giỏi không. Nếu quý giá là chuỗi trả về TRUE, ngược lại trả về FALSE.Cú Pháp: ISTEXT(value)Các tham số: value: quý hiếm kiểm tra.Ví dụ: B1= 123abc, C1 = 123

B9 = ISTEXT(B1) à TRUE

C9 = ISTEXT (C1) à FALSE

Hàm ISNACông dụng: đánh giá giá trị gồm phải lỗi #N/A tuyệt không. Nếu cực hiếm là lỗi #N/A trả về TRUE, trái lại trả về FALSE.Cú Pháp: ISNA(value)Các tham số:Ví dụ: B1 = 123abc , B2 = #REF!, B3 = #N/A

B10 = ISNA(B1) à FALSE

C10 = ISNA(B2) à FALSE

D10 = ISNA(B3) à TRUE

Hàm ISBLANKCông dụng: khám nghiệm giá trị vào ô là trống (rỗng) tốt không. Trả về TRUE giả dụ là ô trống, ngược trả về FALSE.Cú Pháp: ISBLANK(Value)Các tham số:

Value: giá chỉ trị phải kiểm tra

Nếu bạn mới ban đầu học Excel, nội dung bài viết này là giành riêng cho bạn. Hãy cùng emcanbaove.edu.vn tìm hiểu về các hàm vào Excel cơ phiên bản và quan trọng nhất nhé. Đừng lo rằng mình sẽ thiếu hiểu biết hết loài kiến thức, vị chúng mình sẽ cung ứng những lấy ví dụ như về hàm cũng như các tài liệu liên quan cho bạn.

Hàm Excel có tác dụng xử lý văn bản

Hàm TEXT

Hàm Excel cơ bạn dạng đầu tiên họ tìm đọc là hàm TEXT. Vào các hàm trong Excel, hàm TEXT bao gồm chức năng thay đổi một số hoặc ngày dưới dạng số về định dạng mong muốn muốn. Công thức hàm TEXT như sau:

=TEXT(value, format_text)Trong đó:

value là một giá trị số bạn muốn chuyển đổi qua văn bản.format_text là định dạng hy vọng muốn.

Ví dụ về công thức hàm TEXT như sau:

=TEXT(A1,"dd/mm/yyyy")Công thức này sẽ biến đổi định dạng tài liệu tại ô A1 sang chuỗi văn phiên bản dạng ngày/tháng/năm.

=TEXT(A1, "€#,##0.00")Công thức này sẽ thay đổi số tại ô A1 thành chuỗi kí tự số có đơn vị tiền tệ là €.

*

Hàm CONCATENATE

Hàm CONCATENATE trong Excel có tác dụng nối những đoạn văn bạn dạng lại với nhau hoặc phối kết hợp các giá chỉ trí từ những ô vào 1 ô duy nhất. Công thức của hàm CONCATENATE như sau:

=CONCATENATE(text1, ,...)Trong đó:text1, text 2,... Là các đoạn văn bản hoặc những ô trong trang tính Excel bắt buộc nối.

Trong số những hàm Excel cơ bản, chức năng của hàm CONCATENATE tương đương với cách áp dụng công thức với lốt &.

Ví dụ về phương pháp hàm CONCATENATE như sau:

=CONCATENATE(A1, " ",B1)Công thức này đang nối văn bản trong ô A1 và ô B1 với nhau, phân cách ở giữa là 1 trong những dấu cách. Khi thực hiện công thức với vệt &, bọn họ cũng sẽ thu được kết quả tương tự.

*

Hàm TRIM

Một hàm Excel cơ bạn dạng khác có chức năng văn bản là hàm TRIM. Trong hàm Excel, hàm TRIM được thực hiện để một số loại bỏ bậc nhất trong trang tính hoặc giải pháp dấu cách, khoảng trống vô nghĩa giữa các từ.

Công thức hàm TRIM như sau:

=TRIM(text)Trong đó: text là đoạn văn phiên bản cần sa thải dấu phương pháp hoặc không gian vô nghĩa.

Ví dụ về cách làm hàm TRIM như sau:

=TRIM(A1)Công thức này vẫn xóa đi khoảng không thừa giữa các từ vào ô A1.

*

Hàm SUBSTITUTE

Hàm SUBSTITUTE là hàm Excel cơ phiên bản thay cố kỉnh kí tự trong một ô. Công thức của hàm SUBSTITUTE như sau:

=SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, )

Trong đó:

text là chuỗi văn bản lúc đầu hoặc ô chứa văn bản muốn vận dụng thay thế.old_text là các kí tự hy vọng thay thế.new_text là những kí tự hy vọng thế cho những kí từ cũ. là tham số ko bắt buộc thực hiện cho old_text.

Ví dụ về công thức hàm SUBSTITUTE như sau:

=SUBSTITUTE(A1, ",", ";")Công thức này sẽ thay thế sửa chữa các vệt "," trong chuỗi văn phiên bản ở ô A1 sang dấu ";" như sau

*

Hàm VALUE

Hàm VALUE gồm chức năng biến hóa một chuỗi văn bản sang định dạng số. Vào hàm trong Excel, hàm VALUE rất là lợi sợ khi kết hợp với các hàm tính toán, vày nó có khả năng biến hóa các giá trị đại diện cho số thành format số hoàn chỉnh.

Công thức hàm VALUE đơn giản và dễ dàng như sau:

=VALUE(text)

Trong đó: text là văn bản muốn chuyển thành định dạng số.

Hàm EXACT

Hàm EXACT là hàm Excel cơ bản có tính năng so sánh 2 chuỗi văn bản và trả về cực hiếm TRUE nếu 2 chuỗi văn phiên bản giống nhau, trả về FALSE ví như 2 chuỗi không giống nhau.

Công thức hàm EXACT như sau:

=EXACT(text1, text2)

Trong đó: text1, text2 theo lần lượt là 2 chuỗi văn bản cần so sánh.

Ví dụ về hàm EXACT vào Excel:

Trong ô A1 bọn họ có dữ liệu "Táo". Vào ô A2 họ có văn bạn dạng "Quả táo". Khi thực hiện hàm EXACT với cách làm =EXACT(A1, A2) ta sẽ nhận được hiệu quả FALSE do có sự biệt lập giữa 2 chuỗi văn phiên bản trong 2 ô A1 và A2.

*

Hàm EXACT siêu ít khi được thực hiện riêng mà cầm cố vào đó, nó phạt huy tác dụng hiệu quả tốt nhất khi phối hợp với các hàm trong Excel khác, ví dụ như hàm VLOOKUP nhằm tìm tìm văn bản.

Hàm định dạng văn bản viết hoa cùng viết thường

Có 3 trong số hàm Excel giúp họ định dạng văn bạn dạng chữ hoa hoặc chữ thường, cụ thể như sau:

Hàm UPPER(text) chuyển đổi tất cả các kí tự vào văn phiên bản sang định dạng chữ viết hoa.Hàm LOWER(text)chuyển đổi toàn bộ các kí tự vào văn bản sang định dạng chữ viết thường.Hàm PROPER(text) biến đổi chữ cái trước tiên thành chữ viết hoa và các kí tự còn lại sang chữ thường.

Ví dụ về hàm
UPPER, hàm LOWER với hàm PROPER:

*

Hàm trích xuất các kí tự văn bạn dạng trong Excel

Nếu chúng ta cần kéo ra trong chuỗi văn phiên bản một số kí tự nhất định, hãy cần sử dụng đến hàm nhưsau:

Hàm LEFT(text, ) trả về một trong những kí tự độc nhất vô nhị định ban đầu từ phía trái chuỗi văn bản. Vào đó: text là chuỗi văn bạn dạng cần trích xuất, là số kí tự đề nghị trích xuất.

Hàm RIGHT(text, ) trả về một trong những kí tự tuyệt nhất định ban đầu từ bên bắt buộc chuỗi văn bản. Trong đó: text là chuỗi văn phiên bản cần trích xuất, là số kí tự đề nghị trích xuất.

Hàm MID(text, start_num, num_chars)trả về một số kí tự duy nhất định ban đầu từ địa chỉ kí tự chúng ta chỉ định. Trong đó,text là chuỗi văn phiên bản cần trích xuất, start_num là địa điểm kí tự đầu tiên cần trích xuất, là số kí tự yêu cầu trích xuất.

Ví dụ về những hàm Excel cơ bản này như sau:

*

Hàm có chức năng kiểm tra logic

Đây là những hàm Excel cơ bản giúp bạn dùng đánh giá điều kiện và trả về hiệu quả tương ứng.

Hàm đối chiếu đk logic

Các hàm này có công dụng đối chiếu cực hiếm với đk và trả về công dụng TRUE hoặc FALSE, ví dụ như sau:

Hàm AND(logical1, ,...) trả về TRUE nếu tất cả đối số gần như đúng và trả về FALSE nếu một trong những đối số sai. Trong đó: logical1, là những đối số.Hàm OR(logical1, ,...)trả về TRUE trường hợp một trong số đối số là đúng cùng trả về FALSE tất cả các đối số sai. Vào đó: logical1, là các đối số.Hàm XOR(logical1, ,…) trả về 1 quý hiếm hợp lệ tốt nhất trong toàn bộ các đối số.Trong đó: logical1, là các đối số.

Ví dụ về hàm này như sau:

*

Hàm NOT vào Excel

Hàm NOT có tính năng đảo ngược giá trị đối số, nghĩa là Excel trả về FALSE trong quá trình đối chiếu kiểm tra logic, hàm NOT đã hiển thị TRUE. Ngược lại, ví như Excel trả về TRUE, việc áp dụng hàm NOT sẽ đến ta hiệu quả FALSE.

Công thức của hàm NOT như sau:

=NOT(logical)

Trong đó: logical là đối số.

Ví dụ, cả 2 công thức tiếp sau đây sẽ trả về cực hiếm FALSE:

=NOT(TRUE)

=NOT(3*3=9)

Hàm IF trong Excel

Hàm IF trả về một giá trị tương xứng với đk bạn hướng đẫn với cách làm như sau:

=IF((logical_test, , )

Trong đó:

logical_test là điều kiện đối chiếu. là giá bán trị bạn muốn Excel trả về nếu quý giá cần so sánh khớp với điều kiện đối chiếu. là giá trị bạn có nhu cầu Excel trả về nếu quý hiếm cần đối chiếu khớp với điều kiện đối chiếu.

Ví dụ về hàm IF vào Excel như sau:

*

Hàm kiểm soát lỗi súc tích trong Excel

Các hàm Excel cơ bạn dạng được sử dụng để kiểm tra lỗi logic của công thức là hàm IFERROR cùng hàm IFNA:

Hàm IFERROR(value, value_if_error) kiểm tra lỗi công thức. Trong đó, value là công thức phải kiểm tra, value_if_error là giá chỉ trị bạn có nhu cầu Excel trả về nếu bí quyết sai về khía cạnh logic. Hàm IFERROR có tác dụng xử lí toàn bộ các lỗi Excel cơ bản.Hàm IFNA(value, value_if_na) vận động tương từ như hàm IFERROR, ngoại trừ việc nó chỉ up load lỗi #N/A.

Ví dụ về hàm soát sổ lỗi logic:

*

Hàm Excel có công dụng tính toán

Hàm trong Excel tìm kiếm tổng những ô

Hàm SUM

Hàm SUM trả về tổng các đối số của nó với cách làm hàm như sau:

=SUM(number1, ,…)

Trong đó: number1, là những đối số phải tính tổng. Những đối số này rất có thể là số, các tham chiếu ô hoặc các hiệu quả công thức.

Ví dụ, cách làm hàm =SUM(A1:A3, 1) sẽ tiến hành cộng những giá trị vào ô A1 đến A3, bên cạnh đó cộng thêm 1 vào tác dụng cuối cùng.

Hàm SUMIF với hàm SUMIFS

Hàm này đều có chứ năng cộng những ô thỏa mãn nhu cầu điều kiện được chỉ định và hướng dẫn trong phạm vi dữ liệu nhất định. Mặc dù nhiên, bí quyết sử dụng các hàm vào Excel này còn có một sự khác biệt giữa số lượng điều kiện có thể đánh giá. Trong những lúc hàm SUMIF chỉ có thể đánh giá 1 điều kiện, hàm SUMIFS có khả năng đánh giá chỉ nhiều điều kiện khác nhau.

Công thức những hàm như sau:

=SUMIF(range, criteria, )

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, , …)

Trong đó:

range/criteria_range là phạm vi dữ liệu.

criteria là vấn đề kiện đánh giá dữ liệu. Chỉ phần lớn dữ liệu thỏa mãn nhu cầu điều kiện nhận xét mới được cùng vào tổng.

sum_range là tất cả các ô tổng hòa hợp nếu đk được đáp ứng.

Ví dụ cho những hàm Excel cơ bạn dạng này như sau:

*

Hàm SUMPRODUCT

Hàm SUMPRODUCT là 1 trong số không nhiều hàm Excel có công dụng xử lí mảng. Bằng vấn đề kết phù hợp với các nguyên tố mảng được cung cấp, hàm SUMPRODUCT rất có thể trả về tổng sản phẩm.

Bản chất hàm SUMPRODUCT không hẳn một hàm Excel cơ bản, cũng chính vì vậy buộc phải các chúng ta cũng có thể gặp trở ngại trong việc sử dụng hàm này.

Hàm làm cho tròn số liệu vào Excel

Hàm có tính năng làm tròn số liệu bao hàm các hàm sau:

Hàm ROUND có tác dụng tròn số mang lại số chữ số được chỉ định.Hàm ROUNDUP có tác dụng tròn số lên, mang đến số ký kết tự được chỉ định.Hàm ROUNDDOWN làm tròn số xuống, mang đến số ký tự được chỉ định.Hàm MROUND làm tròn số cho một bội số được chỉ định.Hàm FLOOR có tác dụng tròn số xuống, mang lại bội số được chỉ định.Hàm CEILING làm cho tròn số lên, đến bội số được chỉ định.Hàm INT có tác dụng tròn số xuống số nguyên ngay gần nhất.Hàm TRUNC cắt bớt số số cho số nguyên sát nhất.Hàm EVEN có tác dụng tròn số mang đến số nguyên chẵn ngay sát nhất.Hàm ODD làm tròn số lên đến mức số nguyên lẻ sát nhất.

Hàm tính số dư phép chia

Trong số những hàm Excel cơ bản, hàm thủ thuật có tính năng trả về số dư của phép chia. Công thức hàm như sau:

=MOD(number, divisor)

Trong đó:

number là số bị chia.divisor là số chia.

Hàm Excel có tính năng thống kê dữ liệu

Hàm tìm giá bán trị phệ nhất, nhỏ dại nhất và quý giá trung bình

Excel cung cấp các hàm sau để người dùng tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và cực hiếm trung bình của dữ liệu.

Hàm MIN(number1, , …)trả về giá chỉ trị nhỏ nhất từ danh sách những đối số.Hàm MAX(number1, , …)trả về giá trị lớn nhất từ danh sách các đối số
Hàm AVERAGE(number1, , …)trả giá trị trung bình của các đối số.Hàm SMALL(array, k)trả về giá chỉ trị nhỏ dại nhất thiết bị k vào mảng.Hàm LARGE(mảng, k)trả về giá chỉ trị lớn số 1 thứ k trong mảng.

Hàm đếm số ô vào Excel

Các hàm Excel tiếp sau đây giúp bạn đếm số ô chứa kiểu dữ liệu nhất định hoặc những ô thỏa mãn nhu cầu điều kiện duy nhất định.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Chúc Mừng Sinh Nhật Hay Và Ý Nghĩa Cho Mọi Đối Tượng

Hàm COUNT(value1, , …) trả về con số các quý giá số (số và ngày) trong danh sách những đối số.Hàm COUNTA(value1, , …) trả về số ô tất cả chứa dữ liệu trong danh sách các đối số. Nó đếm các ô có chứa bất kỳ thông tin, bao gồm các quý giá lỗi và những chuỗi văn bản rỗng (“”) được trả về bởi những công thức khác.Hàm COUNTBLANK(range) đếm số ô trống vào một phạm vi xác định. Những ô có chuỗi văn bạn dạng trống (“”) cũng khá được tính là các ô trống.Hàm COUNTIF(range, criteria) tính số ô vào phạm vi đáp ứng nhu cầu các tiêu chí được chỉ định.Hàm COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, …) đếm số ô đáp ứng được tất cả các tiêu chí được chỉ định.

Hàm LOOKUP và những hàm liên quan

Hàm VLOOKUP

Mở đầu cùng với hàm Excel liên quan đến hàm LOOKUP, hãy mày mò về
Hàm VLOOKUP. Hàm Excel cơ phiên bản này tra cứu một cực hiếm được hướng dẫn và chỉ định trong cột đầu tiên của bảng cùng kéo dữ liệu tương xứng với giá trị từ cùng hàng trong cột khác của bảng. Cách làm hàm VLOOKUP như sau:

=V