Microsoft Excel là 1 trong những công cụ đo lường và thống kê rất cần thiết đối với đầy đủ người thao tác trong văn phòng. Hiện tại, thì Microsoft quá các phiên phiên bản 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 đã có khá nhiều hàm phương pháp giúp cho quá trình tính toán trở bắt buộc nhẹ nhàng và dễ ợt hơn lúc nào hết.

Bạn đang xem: Các hàm thống kê nâng cao trong excel


Sự đa dạng về hàm và công thức là một lợi thế nhưng cũng là 1 trong những nhược điểm bởi vì không ai có thể nhớ hết 1 lúc mấy trăm hàm đồng thời và biện pháp sử dụng. Cũng chính vì vậy, mình đang phân chia các hàm Excel mang lại từng đối tượng người dùng khác nhau. Trong nội dung bài viết này mình đã tổng vừa lòng 8 hàm cơ bạn dạng và 43 hàm cải thiện dành mang lại các các bạn em kế toán.


*

hàm excel thông dụng giành cho kế toán


*

*

*

*

Hàm Excel cải thiện dành mang lại kế toán

I. HÀM LOGIC

II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC

4. Hàm ABS – rước giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một vài – Cú pháp: ABS(Number) – Đối số: Number là một trong những giá trị số, một tham chiếu hay một biểu thức. – Ví dụ: =ABS(A5 + 5) 5. Power nguồn – Hàm trả về lũy quá của một số. – Cú pháp: POWER(Number, Power) – các tham số: Number: Là một vài thực mà bạn có nhu cầu lấy lũy thừa. – Power: Là số mũ. – lấy ví dụ = POWER(5,2) = 25 6. Hàm product – bạn cũng có thể sử dụng hàm PRODUCT núm cho toán tử nhân * nhằm tính tích của một dãy. – Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là hàng số mà bạn có nhu cầu nhân. 7. Hàm thủ thuật – Lấy quý giá dư của phép chia. – Cú pháp: MOD(Number, pisor) – các đối số: Number: Số bị chia. – pisor: Số chia. 8. Hàm ROUNDUP – làm cho tròn một số. – Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)

– các tham số: Number: Là một vài thực mà bạn có nhu cầu làm tròn lên. – Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn. – Chú ý: – giả dụ Num_digits > 0 sẽ có tác dụng tròn phần thập phân. – trường hợp Num_digits = 0 sẽ có tác dụng tròn lên số tự nhiên gần nhất. – giả dụ Num_digits 9. Hàm EVEN – làm cho tròn lên thành số nguyên chẵn ngay gần nhất. – Cú pháp: EVEN(Number) – tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn. – Chú ý: – giả dụ Number chưa hẳn là dạng hình số thì hàm trả về lỗi #VALUE! 10. Hàm ODD – làm cho tròn lên thành số nguyên lẻ ngay gần nhất. – Cú pháp: ODD(Number) – Tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn. 11. Hàm ROUNDDOWN – làm cho tròn xuống một số. – Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits) – các tham số: tựa như như hàm ROUNDUP.


III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ

A. Team hàm tính tổng 12. Hàm SUM – Cộng toàn bộ các số trong một vùng dữ liệu được chọn.

– Cú pháp: SUM(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là các số nên tính tổng. 13. Hàm SUMIF – Tính tổng của những ô được chỉ định do những tiêu chuẩn chỉnh đưa vào. – Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) – các tham số: Range: Là dãy mà bạn có nhu cầu xác định. – Criteria: các tiêu chuẩn chỉnh mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn chỉnh này hoàn toàn có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi. – Sum_range: Là các ô thực sự nên tính tổng. – Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,” – Tính tổng của những giá trị vào vùng từ B2 cho B5 với đk là những giá trị nhỏ dại hơn hoặc bằng 10. B. Nhóm hàm tính cực hiếm trung bình 14. Hàm AVERAGE – Trả về gi trị trung bình của những đối số. – Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2 … là những số buộc phải tính giá trị trung bình. 15. Hàm SUMPRODUCT – đem tích của những dãy chuyển vào, tiếp đến tính tổng của những tích đó. – Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…) – những tham số: Array1, Array2, Array3… là những dãy ô mà bạn muốn nhân sau đó tính tổng những tích. – Chú ý: – các đối số trong các dãy buộc phải cùng chiều. Nếu như không hàm sẽ trả về quý giá lỗi #VALUE.

C. đội hàm tìm giá chỉ trị lớn số 1 và nhỏ dại nhất 16. Hàm MAX – Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập. – Cú pháp: MAX(Number1, Number2…) – những tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở vào đó. 17. Hàm LAGRE – tra cứu số béo thứ k vào một hàng được nhập. – Cú pháp: LARGE(Array, k) – các tham số: Array: là một trong mảng hoặc một vùng dữ liệu. – k: Là loại của số bạn có nhu cầu tìm kể từ số lớn số 1 trong dãy. 18. Hàm MIN – Trả về số bé dại nhất trong dãy được nhập vào. – Cú pháp: MIN(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn có nhu cầu tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất ngơi nghỉ trong đó. 19. Hàm SMALL – tìm kiếm số bé dại thứ k vào một hàng được nhập vào. – Cú pháp: SMALL(Array, k) – những tham số: Array: là một trong mảng hoặc một vùng của dữ liệu. – k: Là kiểu dáng của số mà bạn có nhu cầu tìm kể từ số nhỏ tuổi nhất trong dãy. D. Team hàm đếm tài liệu 20. Hàm COUNT – Hàm COUNT đếm các ô chứa tài liệu kiểu số trong dãy. – Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)


– những tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu. 21. Hàm COUNTA – Đếm toàn bộ các ô chứa dữ liệu. – Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …) – các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu. 22. Hàm COUNTIF – Hàm COUNTIF đếm các ô cất giá trị số theo một đk cho trước. – Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria) – những tham số: Range: Dãy tài liệu mà bạn muốn đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm. – Ví dụ: = COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô trong dãy B3:B11 có chứa số lớn hơn 100)

IV. NHÓM HÀM CHUỖI

23. Hàm LEFT – Trích những ký tự phía trái của chuỗi nhập vào. – Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars) – những đối số: Text: Chuỗi văn bản. – Num_Chars: Số cam kết tự ước ao trích. – Ví dụ: =LEFT(Tôi tên là,3) = “Tôi” 24. Hàm RIGHT – Trích những ký tự bên cần của chuỗi nhập vào. – Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars) – những đối số: tương tự như hàm LEFT. – Ví dụ: =RIGHT(Tôi thương hiệu là,2) = “là”

25. Hàm MID – Trích những ký tự tự số ban đầu trong chuỗi được nhập vào. – Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars) – những đối số: Text: chuỗi văn bản. – Start_num: Số sản phẩm công nghệ tự của ký kết tự ban đầu được trích. – Num_chars: Số cam kết tự phải trích. 26. Hàm UPPER – Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa. – Cú pháp: UPPER(Text) 27. Hàm LOWER – Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường. – Cú pháp: LOWER(Text) 28. Hàm PROPER – Đổi ký từ trên đầu của từ trong chuỗi thành chữ hoa. – Cú pháp: PROPER(Text) – Ví dụ: =PROPER(phan van a) = “Phan Van A” 29. Hàm TRIM – giảm bỏ những ký tự trắng làm việc đầu chuỗi cùng cuối chuỗi. – Cú pháp: TRIM(Text)

V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG

30. Hàm DATE – Hàm Date trả về một chuỗi trình bày một hình dạng ngày quánh thù. – Cú pháp: DATE(year,month,day) – các tham số:

– Year: miêu tả năm, rất có thể từ 1 mang đến 4 chữ số. Nếu như bạn nhập 2 chữ số, theo khoác định Excel vẫn lấy năm ban đầu là: 1900.(Ví dụ) – Month: diễn đạt tháng vào năm. Trường hợp month to hơn 12 thì Excel sẽ tự động hóa tính thêm các tháng đến số mô tả năm. – Day: diễn đạt ngày trong tháng. Nếu như Day to hơn số ngày hồi tháng chỉ định, thì Excel sẽ auto tính thêm ngày cho số biểu đạt tháng. Giữ ý: – Excel lưu trữ kiểu ngày như 1 chuỗi số liên tục, vày vậy hoàn toàn có thể sử dụng các phép toán cộng (+), trừ (-) mang đến kiểu ngày.(Ví dụ) 31. Hàm DAY – Trả về ngày khớp ứng với chuỗi ngày đưa vào. Quý giá trả về là một trong những kiểu Integer ngơi nghỉ trong khoảng từ 1 đến 31. – Cú pháp: DAY(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: Là dữ liệu kiểu Date, hoàn toàn có thể là một hàm DATE hoặc tác dụng của một hàm hay công thức khác. 32. Hàm MONTH – Trả về mon của chuỗi ngày được tế bào tả. Quý hiếm trả về là một vài ở trong tầm 1 mang lại 12. – Cú pháp: MONTH(Series_num) – Tham số: – Series_num: là 1 trong chuỗi ngày, hoàn toàn có thể là một hàm DATE hoặc hiệu quả của một hàm hay bí quyết khác. 33. Hàm YEAR – Trả về năm khớp ứng với chuỗi ngày đưa vào. Year được trả về là một trong kiểu Integer trong vòng 1900-9999.

– Cú pháp: YEAR(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: là 1 trong dữ liệu kiểu ngày, rất có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay bí quyết khác 34. Hàm TODAY – Trả về ngày bây chừ của hệ thống. – Cú pháp: TODAY() – Hàm này không có các đối số. 35. Hàm WEEKDAY – Trả về số chỉ trang bị trong tuần. – Cú pháp: WEEKDAY(Serial, Return_type) – các đối số: – Serial: một số trong những hay quý giá kiểu ngày. – Return_type: hướng dẫn và chỉ định kiểu dữ liệu trả về.

VI. HÀM VỀ THỜI GIAN

36. Hàm TIME – Trả về một chuỗi trình bày một kiểu thời hạn đặc thù. Giá trị trả về là một vài trong khoảng chừng từ 0 cho 0.99999999, diễn tả thời gian trường đoản cú 0:00:00 mang đến 23:59:59. – Cú pháp: TIME(Hour,Minute,Second) – những tham số: Được tính tương tự ở hàm DATE. – Hour: mô tả giờ, là một số trong những từ 0 mang đến 32767. – Minute: miêu tả phút, là một vài từ 0 đến 32767. – Second: diễn đạt giây, là một vài từ 0 cho 32767. 37. Hàm HOUR – Trả về giờ trong ngày của dữ liệu kiểu giờ gửi vào. Cực hiếm trả về là một trong kiểu Integer trong tầm từ 0 (12:00A.M) đến 23 (11:00P.M).

– Cú pháp: HOUR(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: Là dữ liệu kiểu Time. Thời gian hoàn toàn có thể được nhập như: – Một chuỗi kí tự phía bên trong dấu nháy (ví dụ “5:30 PM”) – một số trong những thập phân (ví dụ 0,2145 miêu tả 5:08 AM) – công dụng của một công thức hay 1 hàm khác. 38. Hàm MINUTE – Trả về phút của tài liệu kiểu Time gửi vào. Giá trị trả về là 1 trong kiểu Integer trong tầm từ 0 đến 59. – Cú pháp: MINUTE(Serial_num) – Tham số: Serial_num: tựa như như trong phương pháp HOUR. 39. Hàm SECOND – Trả về giây của tài liệu kiểu Time chuyển vào. Quý hiếm trả về là 1 trong kiểu Integer trong vòng từ 0 đến 59. – Cú pháp: SECOND(Serial_num) – Tham số: Serial_num: giống như như trong bí quyết HOUR. 40. Hàm NOW – Trả về ngày giờ hiện thời của hệ thống. – Cú pháp: NOW() – Hàm này không có các đối số.

VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU

41. Hàm VLOOKUP – tìm thấy một cực hiếm khác vào một hàng bằng phương pháp so sánh nó với các giá trị vào cột trước tiên của bảng nhập vào. – Cú pháp:

– VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, ) – những tham số: – Lookup Value: giá trị buộc phải đem ra so sánh để search kiếm. – Table array: Bảng chứa thông tin mà tài liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này bắt buộc là tham chiếu giỏi đối. – Nếu quý giá Range lookup là TRUE hoặc được vứt qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh phải được thu xếp tăng dần. – Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh. – Range lookup: là 1 trong những giá trị luận lý để chỉ định và hướng dẫn cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm quý giá gần đúng. + giả dụ Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì quý giá gần đúng được trả về. Chú ý: – Nếu cực hiếm Lookup value nhỏ tuổi hơn giá bán trị bé dại nhất vào cột trước tiên của bảng Table array, nó sẽ thông tin lỗi #N/A. – Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0) – tìm kiếm một giá trị bởi giá trị sinh sống ô F11 vào cột thứ nhất, và lấy giá bán trị tương xứng ở cột thứ 2.

42. Hàm HLOOKUP – search kiếm tương tự như như hàm VLOOKUP nhưng bằng phương pháp so sánh nó với các giá trị trong hàng đầu tiên của bảng nhập vào. – Cú pháp: HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, ) – những tham số giống như như hàm VLOOKUP. 43. Hàm INDEX – Trả về một giá chỉ trị hay một tham chiếu đến một giá trị trong phạm vi bảng giỏi vùng dữ liệu. – Cú pháp:

– INDEX(Array,Row_num,Col_num) – những tham số: – Array: là một trong những vùng chứa những ô hoặc một mảng bất biến. – ví như Array chỉ cất một hàng cùng một cột, tham số Row_num hoặc Col_num khớp ứng là tùy ý. – ví như Array có khá nhiều hơn một mặt hàng hoặc một cột thì có một Row_num hoặc Col_num được sử dụng. – Row_num: chọn lựa hàng trong Array. Nếu như Row_num được bỏ qua mất thì Col_num là bắt buộc. – Col_num: lựa chọn cột vào Array. Nếu Col_num được làm lơ thì Row_num là bắt buộc.

Hàm thống kê là một trong những trong số những loại hàm được áp dụng nhiều nhất trong Excel. Khi chúng ta phân tích tài liệu hay làm các loại báo cáo, bài tổng hợp… số đông cần thực hiện loại hàm này. Rất có thể nói, nó là các loại hàm rất kỳ hữu ích đối với những người làm công việc hành thiết yếu văn phòng, bàn giấy.

Hàm thống kê không phải chỉ có một một số loại mà nó bao gồm rất nhiều các loại hàm khác nhau. Cùng shop chúng tôi tìm đọc về các loại hàm thống kê cơ bản trong Excel nhé!

1. Nhóm hàm tính tổng (Sum, Sumif, Sumifs)

1.1 Hàm SUM: Tính tổng

Công dụng: Hàm SUM cộng các giá trị. Bạn có thể cộng các giá trị riêng biệt lẻ, tham chiếu hoặc phạm vi ô hay phối hợp cả ba.Cú pháp: =SUM(Number1, Number2..)

Ví dụ:

=SUM(20,40,60) nghĩa là cộng các số hạng lại cùng nhau và mang lại ra kết quả 120.=SUM(A1:A3) mang đến ra kết quả làm 120 (Tính tổng những dãy số tự A1 mang đến A3)

*

1.2 Hàm SUMIF: Hàm tính tổng những ô có điều kiện

Công dụng: Bạn sử dụng hàm SUMIF nhằm tính tổng những giá trị vào một phạm vi đáp ứng nhu cầu tiêu chí mà các bạn xác định.Cú pháp: =SUMIF(Range, Criteria, Sum_range). Vào đó:Range: Là hàng hoặc cột mà chúng ta đã chọnCriteria: Đặt điều kiện, điều kiện này bạn có thể đặt là số, là biểu thức hay là chuỗi đầy đủ được.Sum_range: Là các ô mà các bạn thực sự đề nghị tính tổng.

Ví dụ: Tính tổng số color cam làm việc cột A gồm số lượng xuất hiện trong cột B, bao gồm công thức =SUMIF(A1:A8,”cam”,B1:B8)

*

1.3 Hàm SUMIFS: Hàm tính tổng các ô vào vùng, phạm vi lựa chọn vừa lòng một hay nhiều điều kiện.

Cú pháp: =SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, , …)Trong đó:Sum_range: là những ô bắt buộc tính tổng trong bảng dữ liệu, phần lớn giá trị trống và quý giá text được vứt qua, tham số bắt buộc phải có.Criteria_range1: phạm vi cần được kiểm tra bằng điều kiện criteria1, là giá trị bắt buộc.Criteria1: đk áp dụng cho criteria_range1, có thể là một số, biểu thức, tham chiếu ô để xác minh ô như thế nào trong criteria_range1 sẽ tiến hành tính tổng, cũng là quý giá bắt buộc.Criteria_range2,criteria2,…: tùy chọn những phạm vi và đk bổ sung, tối đa 127 cặp criteria_range, criteria.

Ví dụ: Tính tổng thành phầm mà nhân viên cấp dưới Hoài đẩy ra có đơn giá sản phẩm dưới 400.000đ.

*

Tại ô nhập kết quả họ điền bí quyết =SUMIFS(D2:D7,C2:C7,”Hoài”,E2:E7,”D2:D7 là vùng phải tính tổng khía cạnh hàng.C2:C7 là vùng giá bán trị điều kiện tên nhân viên.“Hoài” là đk tên nhân viên cấp dưới cần tính số sản phẩm chứa trong vùng C2:C7.E2:E7 là điều kiện mặt hàng.“400.000” là điều kiện chứa sản phẩm trong vùng E2:E7.

1.4 Hàm SUMPRODUCT: Tính tổng những mảng có điều kiện

Cú pháp: =SUMPRODUCT(array1, , , …)Trong đó:Array1: đối số mảng thứ nhất mà người dùng muốn nhân các số liệu rồi tính tổng. Đối số này cần phải có.Array2, Array3: là đối số mảng có thể tùy chọn bao gồm hoặc không, trong phạm vi trường đoản cú 2 mang lại 255.

Ví dụ: giả sử bạn có con số ở các ô A2:A4, và bạn có nhu cầu tính tổng. Nếu như khách hàng đang giải một phép toán sinh hoạt trường, thì các bạn sẽ nhân số lượng với giá bán của mỗi sản phẩm, rồi cộng chúng lại. Trong Microsoft Excel, chúng ta có thể nhận được công dụng chỉ với một phương pháp SUMPRODUCT: =SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)

*

2. Hàm AVERAGE: Tính quý hiếm trung bình

Công dụng: Hàm AVERAGE dùng để tính trung bình cộng của một dãy số trong trang tính.Cú pháp: =AVERAGE(number1,number2,…) Trong đó,number1 (Bắt buộc): Số lắp thêm nhất, tham chiếu ô, hoặc phạm vi mà bạn muốn tính trung bình.number2,… (Tùy chọn): các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung mà bạn có nhu cầu tính trung bình, về tối đa là 255.

Ví dụ: Tính lương vừa đủ theo tin tức bên dưới, ta tất cả công thức =AVERAGE(C3:C8) và nhận được kết quả là cực hiếm trung bình của 6 mon lương.

*

3. Nhóm hàm đếm dữ liệu (COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS)

Công dụng hàm Count/Counta: Thay vị đếm bằng tay các ô đựng số vào một bảng tài liệu khổng lồ, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNT. Ví dụ, bạn gõ =COUNT(A1:A20) sẽ cho tác dụng có từng nào ô chứa số tự ô A1 cho ô A20 trong bảng tính. Tương tự, hàm COUNTA cũng dùng cung cấp đếm ô. Mặc dù nhiên, thay vì chỉ đếm những ô cất số, COUNTA sẽ cung cấp bạn đếm ngẫu nhiên ô nào gồm chứa ngôn từ (cả số với cả chữ cái). Cú pháp hàm COUNTA bạn triển khai tương từ như COUNT.Cú pháp hàm Count/Counta=COUNTA (Value1, , ,…) Dùng để đếm số ô gồm chứa nội dung bất kỳ bao hàm chữ số, vần âm hay biểu tượng, hay nói theo một cách khác nó dùng để đếm các ô ko trống.Trong đó:Value1 là đối số bắt buộc, là vùng tài liệu cần đếm.Value2 với Value3 là các tùy chọn vì chưng được để trong vệt <>, không phải có.=COUNT(vùng lựa chọn để đếm) Dùng nhằm đếm số ô chứa tài liệu Số trong vùng được chọn.

Ví dụ: Tìm số lượng mà quý giá trong ô của vùng tài liệu là số, ta tất cả công thức mang lại ví dụ này là =COUNT(A2:C5). Công dụng đạt được là tổng số lượng ô gồm chứa số.

*

Hàm đếm ô ko trống COUNTA

*

Hàm Countif: Hàm đếm tài liệu theo 1 điểm kiện

Cú pháp: =Countif(Vùng tài liệu bạn đề nghị tìm,Điều kiện bạn cần tìm)

Ví dụ: tìm kiếm số mặt hàng có số lượng bán >= 10 kg

*

Điều kiện áp dụng với văn bản là “>=10” tại cột số lượng bán với công thức hàm là =COUNTIF(C1:C8,”>=10″) và nhấn Enter. Tác dụng sẽ ra 6 mặt hàng với con số bán >= 10 kg.

Hàm Countifs: Hàm đếm dữ liệu theo nhiều điều kiện

Cú pháp: =COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…)

Trong đó:

Criteria_range1 là vùng chọn thứ nhất cần thống kê, cực hiếm bắt buộc.Criteria1 là đk áp dụng mang lại vùng lựa chọn criteria_range1, cực hiếm bắt buộc hoàn toàn có thể là ô, biểu thức, văn bản. là các cặp vùng chọn và điều kiện bổ sung, cho phép tối đa 127 cặp vùng chọn và điều kiện

Ví dụ: Tính con số nhân viên Nam gồm 25 ngày công làm việc

*

Tại ô đề xuất nhập kết quả họ nhập công thức =COUNTIFS(C2:C7,”Nam”,D2:D7,25) rồi dấn Enter.

Trong đó:

C2:C7 là vùng đếm 1 nên với nam nữ của nhân viên.Nam là đk của vùng đếm 1.C2:C7 là vùng đếm 2 với Ngày công của nhân viên.25 là điều kiện của vùng đếm 2.

Kết quả chúng ta có 2 nhân viên cấp dưới là Nam tất cả 25 ngày công.

4. Nhóm hàm tìm giá trị to nhất và nhỏ nhất (MIN, MAX, LAGRE, SMALL)

Công dụng hàm Min/Max: áp dụng hàm MAX và hàm MIN để tìm giá bán trị béo nhất, nhỏ tuổi nhất của những đối số hay vùng dữ liệu.Cú pháp: =MAX(number 1, number 2, …)=MIN(number 1, number 2, …) Trong Đó: Number 1, number 2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu.

Ví dụ: Giá trị nhỏ dại nhất vào vùng dữ liệu của ví dụ như này, ta tất cả công thức =MIN(A2:C5) và nhận được tác dụng 25 là giá bán trị nhỏ nhất nên tìm.

*

Ngược lại, cùng với hàm =MAX(A2:C5) đang trả về số lượng có giá chỉ trị lớn nhất trong phạm vi nên tìm là 89

Hàm LARGE: chỉ ra giá trị phệ nhất, phệ thứ k trong mảng dữ liệu cho trước, khiến cho bạn tìm được giá trị ước muốn từ hình dáng của cực hiếm đó trong mảng dữ liệu.

Cú pháp: =LARGE( array;k)

Trong Đó:

Array: Mảng dữ liệu mà bạn muốn tìm giá bán trị lớn số 1 thứ k trong đók: thứ hạng của quý hiếm mà bạn có nhu cầu tìm trong mảng dữ liệu.

Ví dụ: kiếm tìm ra bạn có điểm số cao nhất list và các bạn có điểm số cao vật dụng 2 trong bảng danh sách dưới đây:

*

Kết quả sau khoản thời gian nhập hàm là:

*

Hàm SMALL: Tìm giá trị nhỏ tuổi nhất, nhỏ tuổi thứ k vào một list những dãy quý hiếm khác nhau.

Cú pháp: =SMALL(array,k)Trong Đó:Array: Mảng dữ liệu mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ tuổi nhất máy k vào đók: phong cách của quý giá mà bạn có nhu cầu tìm trong mảng dữ liệu.

5. Hàm RANK: Hàm xếp hạng vào Excel

Hàm RANK là hàm được dùng để sắp xếp, phân hạng dữ liệu, số liệu. Bạn có thể dễ dàng sắp tới xếp, phân hạng dữ liệu từ cao mang lại thấp hoặc trường đoản cú thấp cho cao.

Cú pháp: =RANK(number,ref, )

Trong đó:

Number: Giá trị đề nghị xếp hạng trong khối.Ref: Danh sách, khối tài liệu cần sắp xếp.Order: Thứ tự nên sắp xếp, kiểu bố trí (tăng dần hoặc giảm dần). Trong trường hòa hợp order = 0 (hoặc không tồn tại tham số này) thì công thêm từ cao xuống thấp. Còn order = 1 sẽ xếp từ rẻ lên cao.

Xem thêm: File Excel Mẫu Theo Dõi Tạm Ứng Bằng Excel, Làm Kế Toán Trên Excel

Ví dụ: Xếp hạng theo lắp thêm tự tăng dần đều với hàm RANK

Như vậy ta thấy:

Người có điểm TB cao nhất là 9.5 được xếp hạng 1Người có điểm TB là 8.1 được xếp sản phẩm công nghệ 2, trong đó bao gồm 2 fan cùng điểm, do đó gồm 2 vị trí xếp hạng 2 thuộc dòng 3 và cái 6Do 2 người đồng hạng 2 nên sẽ không tồn tại xếp hạng 3. Hạng tiếp sau sẽ là hạng 4, ứng cùng với số điểm TB là 7.6

*

Xếp hạng theo thứ tự bớt dần cùng với hàm RANK: bọn họ muốn xếp hạng theo số lỗi mà mọi người mắc phải. Ai ít lỗi duy nhất thì xếp lắp thêm 1. Số lỗi tăng cao thì thứ tự xếp hạng đang tăng dần.