Tải miễn mức giá ebook Tài liệu giáo trình tự học tập excel 2010, 2013, năm 2016 từ cơ bạn dạng đến nâng cao full PDF+Word về sản phẩm tính, điện thoại, xem sách online miễn phí.

Bạn đang xem: Giáo trình excel 2010 từ cơ bản đến nâng cao

THÔNG TIN SÁCH/EBOOK tư liệu giáo trình tự học excel 2010, 2013, 2016

Tác giả: 


Những cuốn ebook bạn cũng có thể tải miễn phí tại Webtietkiem. Nhưng lại nếu bao gồm điều kiện chúng tôi khuyên bạn nên chọn mua sách để đọc


Bạn gồm thể tự học excel online tại: https://gocchiase.net/office/excel

Mục lục Excel 2010

NHỮNG ĐIỂM MỚI trong MICROSOFT EXCEL 2010………………………………….. 8

Chức năng Backstage View……………………………………………………………………………………….. 8

Thêm tính năng Sparkline…………………………………………………………………………………………… 9

Tính năng Slicers…………………………………………………………………………………………………….. 10

Định dạng dữ liệu có điều kiện…………………………………………………………………………………. 10

Pivot
Tables với Pivot
Charts………………………………………………………………………………………. 12

Share Workbook……………………………………………………………………………………………………… 13

NỘI DUNG CHÍNH………………………………………………………………………………………… 14

CHƯƠNG 1: LÀM quen thuộc VỚI MICROSOFT EXCEL 2010……………………………………. 14

1.1 reviews Excel…………………………………………………………………………………………………. 14

Excel là gì:……………………………………………………………………………………………………. 14

Ribbon là gì?…………………………………………………………………………………………………. 17

Sử dụng menu lối tắt (shortcut menu)………………………………………………………………. 18

1.2 Mở Excel, đóng góp Excel, phóng to, thu nhỏ dại cửa sổ…………………………………………………… 19

Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel……………………………………………………………………….. 19

Thu nhỏ tuổi cửa sổ Excel…………………………………………………………………………………….. 20

Phóng to cửa sổ Excel……………………………………………………………………………………. 20

Thoát ngoài Excel……………………………………………………………………………………………. 20

1.3. Thao tác với ô với vùng………………………………………………………………………………… 20

Nhận dạng ô cùng vùng (cells, range)………………………………………………………………….. 20

Chọn vùng……………………………………………………………………………………………………. 21

Sao chép và dịch chuyển vùng……………………………………………………………………………. 21

Dán đặc biệt (Paste Special)……………………………………………………………………………. 22

Đặt tên vùng…………………………………………………………………………………………………. 24

Thêm chú thích mang lại ô…………………………………………………………………………………….. 24

Chèn, xóa ô, cái và cột………………………………………………………………………………… 25

Thay đổi độ rộng cột và độ cao dòng……………………………………………………………. 27

Nối (Merge) và tách các ô (Split)…………………………………………………………………….. 29

Nối những ô thành một ô…………………………………………………………………………………. 29

Tách một ô đã nối thành nhiều ô……………………………………………………………………… 29

1.4. Dịch rời trong sổ làm viêc̣ và sử dụng phím tắt…………………………………………….. 29

Thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang………………………………………………………………….. 29

Thanh Tab trang tính́……………………………………………………………………………………… 30

Sử dụng những tổ hòa hợp phím tắt nhằm di chuyển………………………………………………………… 30

1.5 thao tác với sổ làm viêc̣………………………………………………………………………………… 32

Tạo new sổlàm viêc̣………………………………………………………………………………………… 32

Mở sổlàm viêc̣ tất cả sẵn bên trên đĩa…………………………………………………………………………. 32

Lưu sổ làm viêc̣……………………………………………………………………………………………… 33

Đóng sổ làm việc̣……………………………………………………………………………………………. 35

Sắp xếp sổ làm viêc̣………………………………………………………………………………………… 35

1.6. Thao tác làm việc với trang tinh́………………………………………………………………………………… 36

Xóa trang tinh́……………………………………………………………………………………………….. 37

Sắp xếp sản phẩm công nghệ tự các trang tinh́………………………………………………………………………….. 37

Sao chép trang tinh́………………………………………………………………………………………… 38

Chọn màu mang lại tab trang tinh́…………………………………………………………………………… 38

Ẩn/ hiện tại trang tinh́………………………………………………………………………………………… 39

1.7 thực hiện các cơ chế hiển thị trong quy trình thao tác………………………………………… 39

Sử dụng thanh Zoom……………………………………………………………………………………… 40

Xem và đối chiếu trang tinh́ trong tương đối nhiều cửa sổ……………………………………………………. 40

Chia size bảng tính làm phần lớn và cố định vùng tiêu đề…………………………….. 40

Sử dụng Watch Window………………………………………………………………………………… 42

CHƯƠNG 2: LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU vào EXCEL 2010……………………………… 43

2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh…………………………………………………………………………………… 43

Nhập liệu……………………………………………………………………………………………………… 43

Nhập những ký tự sệt biệt………………………………………………………………………………….. 44

Nhập đè lên ô gồm sẵn nội dung………………………………………………………………………… 45

Sử dụng những kỹ thuật lúc nhập liệu………………………………………………………………….. 46

2.2. Định dạng………………………………………………………………………………………………….. 49

Định dạng chung…………………………………………………………………………………………… 49

Tự cồn định dạng gồm điều kiện………………………………………………………………………. 57

Bảng và định dạng bảng (table)……………………………………………………………………….. 58

Sử dụng chủng loại định dạng tư liệu (Document Themes)…………………………………………. 59

2.3 tìm và thay thế sửa chữa dữ liệu………………………………………………………………………………… 60

2.4 sắp xếp và lọc dữ liệu………………………………………………………………………………….. 61

CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG CÁC HÀM…………………………………………… 64

3.1 ra mắt công thức với hàm:………………………………………………………………………………. 64

Giới thiệu công thức (Formula)……………………………………………………………………….. 64

Giới thiệu hàm (Function)………………………………………………………………………………. 66

Nhập bí quyết và hàm………………………………………………………………………………….. 67

Tham chiếu trong công thức……………………………………………………………………………. 69

Các lỗi thường dùng (Formulas errors)……………………………………………………………….. 71

3.2 những hàm trong Excel………………………………………………………………………………………….. 72

Nhóm hàm về thống kê……………………………………………………………………………….. 72Nhóm hàm về cung cấp xác suất…………………………………………………………………. 74Nhóm hàm về tƣơng quan với hồi quy tuyến tính……………………………………………. 76Các hàm tài chủ yếu – financian functions………………………………………………………… 77Danh mục các Các Hàm thống trị Cơ sở dữ liệu và Danh sách…………………………. 81Hàm toán học với lƣợng giác………………………………………………………………………… 96Hàm xử lý văn bản và dữ liệu……………………………………………………………………. 109

CHƯƠNG 4: KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU……………………………………………………….. 126

4.1. Sort (sắp xếp) cùng Filter (lọc)……………………………………………………………………………… 126

Sắp xếp………………………………………………………………………………………………………. 126

Lọc dữ liệu…………………………………………………………………………………………………. 127

4.2 Pivot
Table và Pivot
Chart………………………………………………………………………………….. 128

4.2.1 reviews Pivot
Table và Pivot
Chart………………………………………………………….. 128

Tạo một report Pivot
Table đơn giản…………………………………………………………….. 128

4.2.2 khám phá dữ liệu nguồn của Pivot
Table………………………………………………………. 143

4.2.3 Sử dụng những công chũm của Pivot
Table với định dạng Pivot
Table……………………… 155

CHƯƠNG 5: ĐỒ THỊ trong EXCEL………………………………………………………………… 166

5.1 giới thiệu đồ thị………………………………………………………………………………………………. 166

5.2. Vẽ đồ vật thị………………………………………………………………………………………………………… 166

5.3. Các thao tác trên thiết bị thị……………………………………………………………………………………. 170

Nhâṇ biết các thành phần bên trên đồthi ̣…………………………………………………………… 170

Các thành phần thông dụng………………………………………………………………………….. 170

Môṭ số thành phần chỉ có trong đồ thi ̣3-D………………………………………………………….. 170

Các làm việc với đồ thị……………………………………………………………………………… 171

Chọn thành phần trên thứ thị………………………………………………………………………….. 171

Di gửi đồ thi. ̣………………………………………………………………………………………….. 171

Sao chép đồ thi. ̣……………………………………………………………………………………………. 172

Xóa đồ thi. ̣………………………………………………………………………………………………….. 172

Thêm các thành phần của đồ thi. ̣……………………………………………………………………. 172

Sắp xếp vàxóa các thành phần của đồthi.. ̣………………………………………………………. 172

In đồ thi ̣……………………………………………………………………………………………………… 172

Hiệu chỉnh và định dạng đồ gia dụng thị…………………………………………………………………… 173

Hiệu chỉnh Chart Area………………………………………………………………………………….. 173

Hiệu chỉnh Flot Area……………………………………………………………………………………. 174

Hiệu chỉnh tiêu đề đồthi,̣chú thích, title trục hoành cùng trục tung,…………………… 174

Hiệu chỉnh đƣờng lƣới ngang vàdoc̣……………………………………………………………… 175

Các thao tác làm việc với chuỗi số liệu trong trang bị thị…………………………………………………… 179

Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồthi. ̣……………………………………………………………. 179

Thêm chuỗi mới vào đồthi. ̣…………………………………………………………………………… 180

Thay thay đổi chuỗi số liệu…………………………………………………………………………………… 181

Thêm đƣờng xu hƣớng vào đồthị………………………………………………………………….. 183

CHƯƠNG 6: ĐỊNH DẠNG TRANG VÀ IN BẢNG TÍNH…………………………………….. 185

6.1. Các chế độ hiển thị trang vào Excel………………………………………………………………… 185

6.2. Thiết lập thông số cho trang in………………………………………………………………………….. 185

6.3. Tùy chỉnh cấu hình thông số vỏ hộp thoại Print……………………………………………………………………… 190

6.4. Các lƣu ý khác……………………………………………………………………………………………….. 192

CHƯƠNG 7: LÀM VIỆC VỚI MACRO, TEMPLATES…………………………………………. 193

7.1 Macro……………………………………………………………………………………………………………… 193

Ghi một Macro……………………………………………………………………………………………. 193

Thực thi Macro……………………………………………………………………………………………. 194

CHƯƠNG 8: PHÍM TẮT VÀ THỦ THUẬT…………………………………………………………… 196

8.1 Phím Tắt…………………………………………………………………………………………………………. 196

Truy cập Ribbon bởi bàn phím…………………………………………………………………….. 196Phím tắt……………………………………………………………………………………………………… 196

8.2 Thủ thuật………………………………………………………………………………………………………… 199

Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ)………………………………………………………… 199

Giấu bảng tính Excel chăm nghiệp………………………………………………………………….. 204

Khóa và bảo vệ những ô bao gồm chứa công thức………………………………………………… 205

Sử dụng Data-Validation khi list nguồn bên trong một Trang tính́ khác……… 210

Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox………………………………………………. 213

Đánh dấu phần đa ô đựng công thức bởi Conditional Formatting…………………………. 218

Sử dụng chức năng thay cầm (Replace) để gỡ bỏ những ký từ bỏ không ý muốn muốn……….. 219

Chuyển đổi số lượng dạng văn bạn dạng sang số thực……………………………………………………. 220

Tăng thêm mốc giới hạn Undo mang đến Excel…………………………………………………………………….. 223

Tách họ và tên trong cùng một cột trên bảng tính Excel………………………………………. 226

thực hiện hàm SUM để tính tổng các số vào một phạm vi chúng ta có thể dùng công thức đơn giản để tính tổng các số vào một phạm vi (một nhóm các ô), nhưng mà hàm SUM dễ sử dụng hơn khi bạn làm việc với khá nhiều con số hơn. Ví dụ như =SUM(A2:A6) ít có khả năng bị lỗi nhập bàn phím hơn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.
*

Toán tử xác định loại phép tính mà bạn muốn thực hiện đối vớicác nhân tố trong công thức. Excel tuân theo những quy tắc toán học phổ biến về tínhtoán, chính là Dấu ngoặc đơn, Số mũ, Phép nhân và Phép chia, Phép cùng và Phéptrừ hoặc từ bỏ viết tắt PEMDAS (Please Excuse My Dear Aunt Sally - Hãy đồ vật lỗi cho
Dì Sally thương mến của Tôi, viết tắt tương đương Parentheses, Exponents,Multiplication, Division, Addition, Subtraction - Ngoặc, Mũ, Nhân, Chia, Cộng,Trừ). Việc sử dụng dấu ngoặc đối chọi sẽ chất nhận được bạn chuyển đổi thứ từ tính toán.
Toán tử số học
Để triển khai cáctoán tử toán học căn bản, như cộng, trừ, nhân hoặc chia, phối hợp số và tính racác hiệu quả bằng số, hãy sử dụng những toán tử số học sau.
*

Bạn có thể so sánh hai quý giá với các toán tử sau đây. Khihai quý giá được so sánh bằng cách sử dụng những toán tử này, kết quả là một giátrị lô-gic —TRUE hoặc FALSE.
*

Sử dụng dấu với (&) nhằm móc nối (kết nối) một hoặc nhiềuchuỗi văn bạn dạng để tạo một đoạn văn phiên bản duy nhất.
*

Xin chào những bạn!Chúng ta lại tiếp tục bài học về học tập excel
cơ bản. Lúc này blog học tập excel toàn tập liên tiếp sẽ hướng dẫn các bạn định dạng một workbook.
Ở type bạn lựa lựa chọn định dạng ngày theo ngày việt nam hay sử dụng là DD/MM/YYYY hay bất cứ định đạng nào tương xứng với mục tiêu của bạn
Như chúng ta nhìn hình trước tiên ở cột thành tiền, mình không định dang các bạn sẽ khá khó nhìn không thể biết được tiền triệu tuyệt tiền trăm.

Xem thêm: Cách Chuyển Excel Sang Pdf Trong Office 2007 Mới Nhất, Cách Đơn Giản Để Chuyển File Excel Sang Pdf


Tích vào use 1000 separator nhằm hiển thị lốt phân cách mặt hàng ngàn trên ô Decimal place các bạn điền vị trí số thập phân mà mình thích hiển thị. Vệt chấm sẽ rõ ràng hàng nghìn, còn vết phẩy sẽ riêng biệt số thập phân, như cột đối chọi giá
với cột số lượng trong hình đầu tiên.