thông tin tư vấn học thức Tin VP bảo mật Mạng Máy bộ phần mềm
Từ bạn dạng Excel 2010 trở lên tất cả chế độ đảm bảo Protect View lúc mở phần nhiều file được mua về từ bên trên mạng hoặc bị nghi vấn có thành phần ô nhiễm và độc hại .

Bạn đang xem: Cách bật/tắt tính năng protected view khi mở powerpoint


Đặc biệt với đều file Excel cũ theo định hình 2003 đôi khi bạn bắt buộc mở được số đông file này .

Để tắt cơ chế Protect View cửa hàng chúng tôi đã chỉ dẫn trong bài trước các bạn xem tại trên đây . Mặc dù nhiên đôi khi bạn sẽ bỏ cơ chế này đi rồi mà lại vẫn không mở được tệp tin thì làm tiếp như sau .

Mở Excel , bấm File > Options > Trust Center > Trust Center Settings

 

*

 

Chọn Trusted Locations > địa chỉ cửa hàng new location .. > Browse.. để chỉ vị trí chứa file dữ liệu của công ty và được bạn review là an toàn

 

*

 

Sau khi bạn khai báo vị trí đựng file thì các file được mở tại đoạn này đã được review là an ninh nên bỏ qua cơ chế Protect View .

Sau khi mở được bạn nên lưu nó thành tệp tin theo định dạng bắt đầu .XLSX nhằm mở được tốt hơn , thêm vào đó phần nhiều file tự .XLS chuyển sang XLSX sẽ có được dung lượng nhỏ hơn cùng được sửa lỗi buộc phải khi làm việc với .XLSX mới sẽ nhanh hơn .

 


Họ và tên *
Email của doanh nghiệp *
lời nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái thứ nhất thành viết hoa giữ nguyên những phần còn lại Excel : Tìm giá trị lớn nhất với nhiều điều kiện Excel : Chèn số trang vào trong 1 ô cộng một loạt mọi ô trong các số ấy có chứa cả lỗi Excel không auto tính toán sau khi biến đổi số liệu Excel : Xóa phần lớn số 0 sinh sống đầu ô Excel : tái diễn số tiếp tục Excel : tra cứu kiếm nhiều giá trị trả về theo sản phẩm ngang Excel : Gỡ vứt những kí tự đặc biệt quan trọng không phải vần âm Xóa tổng thể công thức chỉ giữ lại giá trị trong tất cả các Sheet

Hỗ trợ trực tuyến


hotline

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem nhiều nhất


Đang trực tuyến


*

Microsoft Excel mainly gives an insufficient memory prompt when you try to mở cửa a tệp tin larger than 2GB. But unfortunately, this is not the only cause.


Microsoft Excel is a great program for managing data in spreadsheets. But this does not mean that the program is not without problems. One of the issues discussed recently is the insufficient memory prompt that appears when opening, saving, and editing Excel documents.

The error is not unique to a specific version, ie, it can appear on all versions of Microsoft Excel. Fortunately, eliminating this problem is not too difficult. Just try the solutions below to fix this annoying error.

What causes the "Not Enough Memory to lớn Run Microsoft Excel" error?

Microsoft Excel mainly gives an insufficient memory prompt when you try to mở cửa a file larger than 2GB. But unfortunately, this is not the only cause. The problem can also appear due khổng lồ the following reasons.

1. If background applications use a large amount of system memory, there will not be enough memory lớn run Excel.

2. Similarly, add-ons installed on Microsoft Excel may take up too much space.

3. Third-party antivirus programs may block certain Excel services and cause problems.

Now that you know the main culprit causing the error, let"s kiểm tra out all the potential fixes for this problem.

How to lớn fix Not Enough Memory khổng lồ Run Microsoft Excel on Windows

1. Close any unnecessary background apps

Let"s start with the most obvious solution by doing as the error prompt asks you lớn do. When Microsoft Excel runs out of memory, the error message appears as follows: "Not enough memory to run Microsoft Excel. Please close other applications & try again" . Retry).

According khổng lồ the error message, try closing other unnecessary background apps. You can vày that by following the steps below.

Open Task Manager with the hotkey Ctrl + Shift + Enter .In the Process tab , right-click all unnecessary applications & select End task.

Try opening Microsoft Excel again and kiểm tra if the problem continues.

2. Run Microsoft Excel with admin rights

The error may appear if you are running Microsoft Excel without admin rights. The solution is lớn always run the program with admin rights. Here"s how to bởi vì it.

Open the Start thực đơn by pressing the Win key.Search for Microsoft Excel.Right click on the Excel application from the results and select Run as administrator .

*

If UAC appears, click Yes.

Check if the problem persists.

3. Tải về the latest Windows update

Outdated Windows version is a possible reason for the problem to occur. Every Windows update comes with new features & bug fixes.

So consider downloading the latest Windows update khổng lồ fix the problem of insufficient memory in Excel.

4. Update Microsoft Office

The next solution on the danh sách is to tải về the latest Microsoft Office update. You can vày that by following the steps below.

Open Microsoft Excel.Select Account in the bottom left pane.Click Update Options before Office Updates.From the context menu, select Update Now.

*

Microsoft Office will look for any available updates. If any updates are found, save và close any pending tasks to start the update process.

5. Microsoft Office Repair

The problem can be caused by a temporary glitch or a minor bug in Microsoft Office. You can get rid of this error by using the repair feature. Here"s what you need lớn do.

Open Settings & select Apps from the left panel.Select Apps & features .Locate and click the three dots next to Microsoft Office.Select Modify from the context menu.

*

The Repair window will appear.Select Online Repair.

*

Click Repair twice to lớn start the process.

6. Turn off Cortana

The official Windows digital assistant Cortana is another important reason why you"re having problems. The solution is that you will have to disable Cortana.

*

7. Mở cửa Excel in Safe Mode

Various add-ins installed on Microsoft Excel can be the culprit causing the problem. To lớn find out which particular add-in is causing the problem, launch Excel in Safe Mode and check if the problem is fixed. If the problem is resolved, relaunch Excel and disable the add-ins one by one until the problem goes away. When that happens, the add-in you just disabled is most likely the cause of the error.

Here are the exact steps you need to lớn follow.

Hold down the Ctrl key và click the Excel application to xuất hiện it in Safe Mode.If the problem is fixed, relaunch Excel in normal mode.Select Options.Click Add-ins from the left pane.Change Manage khổng lồ COM Add-ins and click Go.

*

Select the add-in và click OK khổng lồ disable it.

Repeat the steps for each add-in. After you find the culprit, remove it from Microsoft Excel.

8. Change Trust Center settings

If problems appear when opening Excel files from e-mail clients, the Trust Center settings may be the cause of the problem. You will have khổng lồ change the Trust Center lớn resolve the issue. Here"s how to vì chưng it.

Open Excel > Options .Select the Trust Center option from the left pane.Click Trust Center Settings .

*

Select Protected View.Uncheck all options và click OK.

*

Go back a step & select File Block Settings in the Trust Center.

*

Uncheck all the boxes & click OK.

*

Check if the problem is fixed or not.

9. Change Dynamic Data Exchange (DDE) settings

If you"re still having problems, consider changing the Dynamic Data Exchange (DDE) settings in Microsoft Excel. Here"s how to vì chưng it.

Open Excel > Options > Advanced .In the General section , uncheck the Ignore other application that use Dynamic Data Exchange (DDE) box .

*

Click OK khổng lồ save the changes.

Xem thêm: Nhiều Lúc Anh Cứ Suy Nghĩ Anh Đã Làm Sai Điều Gì, Hỏi Thăm Nhau

Hope that the above solutions helped you to lớn solve the problem. But if you"re still having problems, consider reinstalling Microsoft Office.