... Liệu sau (dù ng mang lại câu 62 – 69) ABCD 56 QD LD TN 57 TP 75 80 90 58 PP 60 65 70 59 KT 45 50 55 60 NV 30 35 40 Câu 27 khi ta nhập phương pháp : = MATCH(65,B57:B60) kết : a b c d Câu 28 khi ta nhập ... SUMIF(A: D35, ">=50000”,D31.D35 kết : a 205000 b 1550 00 c d báo lỗi bí quyết sai Câu 13 khi ta nhập cách làm sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua a b c d Câu 14 Ở ô B4 ta có công thức : =B$2*$C3 lúc ... =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) Câu 19 khi ta nhập phương pháp : =MATCH(“TN”, c40:C45,0) kết : a b c d Báo lỗi cách làm sai Câu 20 Khi ta nhập bí quyết : = INDEX(A:F45,2,3) kết : a Mã KV b QD c TN d LD Câu 21 Khi...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm excel có đáp án

*

... Số lẻ Câu Trình bày thao tác chép Sheet trường đoản cú tập tin tất cả sẵn qua tập tin Câu Trình bày thao tác làm việc Rút trích liệu trừ Sheet gồm sẵn qua Sheet khác Câu Trình bày thao tác xếp liệu bảng tính có sẵn Câu ... =IF(AND(F4>=5,OR(C4>=2,D4>= 2,E4>=2)),"D","R") b =IF(AND(F4>=5,C4>=2,D4>=2,E 4>=2),"D","R") c hai câu a b không nên d hai câu a.b Câu 27 nếu điền vào ô D8 bí quyết =ROUND((SUM(D1:D7)/6)*2,0)/2 kết là: a 6.5 b 7.5 ... Format / Rows / Height trăng tròn Trong Excel, dữ liệu công thức b lựa chọn Edit / Rows / Height Excel luôn bước đầu c chọn Tools / Rows / Height a D6áu = d Tất không nên b vệt + vào Excel, mong chèn thêm dòng: c...
*

... Xong xuôi gọi Cơng thức nhằm tính số phút gọi là: a =A2 – B2 b =MINUTE(A2) – MINUTE(B2) c =HOUR(A2) – HOUR(B2) d =HOUR(A2-B2)*60 + MINUTE(A2-B2)+SECOND(A2-B2)/60 Câu 39: Biểu thức =IF(2>3,”Sai”) ... Một hình dạng liệu dạng số Một hình dạng liệu dạng chuỗi Cả câu a b Cả câu a b không nên Câu 19: chọn kết nhất: IF( 183,4...
*

... Thừa nhận Hide Vào Format/Column, chọn Hide Cả A B - Khi tấn công công thức đo lường Excel, đến kết phép tính in giấy Vậy nhằm in phương pháp vừa đánh thì? bỏ dấu "=" đầu phép tính Vào Tool/Options, ... Trong thao tác làm việc với Excel, nhằm nhập vào công thức đo lường và thống kê cho ô, thứ nhất ta nên gõ: dấu chấm hỏi (?) vệt (=) vết hai chấm (:) lốt đô la ($) - vào bảng tính Excel, ô tính gồm ... In, sau vào File/Print Area, chọn Set Print Area Vào File/Print, lựa chọn OK Cả phương pháp - Khi làm ẩn nằm trong tính mặt đường lưới ô bảng tính Excel ta cần? Vào Format/Row, chọn Hide Vào Tool/Option,...
 
*

... Sản phẩm báo “CÓ” phục vụ d Cả Đáp án: d 11 …Thanh toán đôi mắt xích hiểm yếu toàn trình tổ chức triển khai thực vừa lòng đồng: Thực quá trình giai đoạn … khâu toán a Cuối b Đầu c giữa d Cả Đáp án: b • – giả dụ toán L/C, ... Không nên Đáp án: c hàng hóa thuộc diện bên nước cai quản lý hạn ngạch hàng thuộc diện nhà Nước quản lý giấy phép: hàng hóa xuất nhập tất cả điều kiện, thủ tục … a Đặc biệt b Cấm nhập c Cấm xuất d Cả Đáp án: ... định b tính năng thẩm tra lại kết cửa c Cả d Cả không đúng Đáp án: a 15 việc kiểm tra cấp cho cửa khẩu: a Đóng mục đích định b gồm chức năng thẩm tra lại kết sở c Cả d Cả sai Đáp án: b 16 việc kiểm nghiệm...
 
*

... =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) Câu 19 khi ta nhập bí quyết : =MATCH(“TN”, c40:C45,0) kết : a b c d Báo lỗi phương pháp sai Câu trăng tròn Khi ta nhập cách làm : = INDEX(A:F45,2,3) kết : a Mã KV b QD c TN d LD Câu 21 khi ... NQD c N&PP d N&QD Câu 22 khi ta nhập bí quyết : = MID(A40,2,5) kết : a O b o t c o te d o tê Câu 23 khi ta nhập bí quyết : =MID(PROPER(A40),2,4) kết : a o b o T c o Te d o tê Câu 24 lúc ta gõ ... Bảng số liệu sau (dùng cho câu 10 – 12) ABCD 30 họ tên công tác Thâm niên Lương 31 NVA TP 100.000 32 NVB TP 50.000 33 TTC PP 55.000 34 LTD KT 45.000 35 NVE NV 30.000 Câu 10 khi ta nhập công thức...
... Câu mang đến hình 1, , tính COUNT(A1:A7) a) b) c) d) Câu đến hình a b c d Câu 10 cho hình a b c d , tính Count(A4:A7) , tính Count(A1:A7,2) Câu 11 mang lại hình a b c d , tính Count
A(A1:A7) Câu 12 ... , tính Count
A(A4:A7) Câu 13 mang lại hình a b c d , tính Count
A(A1:A7,2) Câu 14 cho hình a b c d e , tính Count
A(A1:A7,’two’) Câu 15 Hàm Sum(“3”,2,True) cho kết a b c d #NAME? Câu 16 giả dụ ô A1 chứa ... Diễn số a nhân cùng với số b excel, ta gõ: a = a*b b = a:b c = a x b d a * b Câu 29 Để nhập biểu thức màn trình diễn số a phân tách cho b excel ta có tác dụng sau: a = a/b b = a:b c a:b d a\b Câu 30 Để nhập biểu thức...
... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Câu 16: Một hàm Excel gồm dạng : A =Tên hàm( ) B =Tên hàm(danh sách đối số) C Cả hai dạng D Tất không đúng Câu 17: Để định ... Chỗ khác Câu 45: Hàm =ROUND(123456.789,-3) đến kết : A 123456.789 B 123456 C 123457 D 123000 Trang CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Câu 46: vào bảng tính Excel, ô ... Bí quyết = MIN(A1:A3) kết là: A 234 B 235 C 236 D Cả Trang CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Câu 30: vào Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lƣợt số: 234, 235,...
... án b c Câu 44: lựa chọn phát biểu đúng: a vào Excel, cột đánh số thứ trường đoản cú từ cho 65536 b Một tập tin Excel điện thoại tư vấn Worksheet c vào Excel, chọn (qt khối) vùng khơng liên tiếp a Khơng có đáp án Câu 45: ... =IF(OR(1>2,”Dung”),”Dung”,”Sai”) Câu 18: với cơng thức =RIGHT(“OFFICE97”,2) kết trả là: a b c d Một hình dạng liệu dạng số Một đẳng cấp liệu dạng chuỗi Cả câu a b Cả câu a b không nên Câu 19: chọn kết nhất: IF( 18...
... Liệu Câu 41: Để liệu tháng ngày năm hiển thị dạng Nov2 3-2 004, thẻ number, vỏ hộp Type, nhập vào chuỗi cam kết tự: o mm-dd-yy o mmm-dd-yy o mmm-dd-yyyy o mm-dd-yyyy Tài liệu lưu giữ hành nội Phần 4: Excel Câu ... 1-1 Format - Cells - Number - Scientific o Vào thực đối kháng Format - Cells - Alignment - Accounting o chọn ô C6 nhấn loài chuột vào nút $ nguyên lý o Cả bố cách Tài liệu lưu lại hành nội Phần 4: Excel Câu 25: ... MS Excel o Vào thực đối kháng Tools - Options - fonts o Vào thực đối kháng File - Properties - font o Vào thực solo Format - Cells - font o Vào thực solo Insert - fonts Câu 24: các bạn nhập số 15 vào ô C6 bạn nhấn...
... Ctrl + C Câu 15 tổng hợp phím Ctrl + F4 tương đương với lệnh: a) thoát khỏi Excel b) lưu tập tin với tên c) Đóng tập tin hành d) Đóng sheet hành Câu 16 ý muốn nhập ngày hệ thống vào ô hành, bạn thực ... Câu 49 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa Xuân trên Thành Phố”,10) a) tp b) n tp c) mùa xuân Tr d) các câu sai Câu 50 Kết công thức, =UPPER(RIGHT(“Mùa Xuân trên Thành Phố”,12)) a) n Thành ... AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 43 mang sử ô A1 có giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) đến giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu...
... ”&B5 d) A5&B5 Câu 20 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7) cho kết quả: a) b) c) d) các câu sai Câu 21 Công thức =MAX(2,3,9)-MIN(2,3,9)+COUNT(0,1,“ABC”) kết quả: a) 10 b) c) d) những câu sai Câu 22 giả sử ... Số lẻ d) Sai có không ít đối Câu 36 trong Excel, ô A1=X, A2=1,A3=2 A4=3, cho thấy thêm công thức sau: =COUNT(A1:A4) a) b) c) d) trong Excel hàm Câu 37 vào Excel: a) Lập công thức đo lường và thống kê trước, lập ... Tính b) quý hiếm không hình trạng c) Trị số không hợp lệ d) không nên tên biểu thức Câu 32 Kết công thức, =LEFT (“THANH_PHO HO đưa ra MINH”,6) a) THANH_ b) THANH c) THANHP d) IMINH Câu 33 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa...
... C) d) trong Excel hàm Câu 37 vào Excel: a) Lập công thức thống kê giám sát trước, lập liệu sau b) Nhập liệu trước, lập công thức đo lường sau c) Cả câu a b d) Cả câu a b không đúng Câu 38 trong Excel ô H1=5, ... ”&B5 d) A5&B5 Câu đôi mươi Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7) đến kết quả: a) b) c) d) những câu sai Câu 21 Công thức =MAX(2,3,9)-MIN(2,3,9)+COUNT(0,1,“ABC”) kết quả: a) 10 b) c) d) các câu không đúng Câu 22 trả sử ... Tính b) cực hiếm không phong cách c) Trị số chưa hợp lệ d) sai tên biểu thức Câu 32 Kết công thức, =LEFT (“THANH_PHO HO chi MINH”,6) a) THANH_ b) THANH c) THANHP d) IMINH Câu 33 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa...
Từ khóa: thắc mắc trắc nghiệm excel 2007câu hỏi trắc nghiệm excel gồm đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excelcâu hỏi trắc nghiệm excel 2007 có đáp án97 câu hỏi trắc nghiệm excelcâu hỏi trắc nghiệm excel 2010câu hỏi trắc nghiệm excel 2010 tất cả đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel 2003 bao gồm đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel đáp áncác thắc mắc trắc nghiệm excelcâu hỏi trắc nghiệm microsoft excelnhững câu hỏi trắc nghiệm về excelmột số câu hỏi trắc nghiệm về excelcâu hỏi trắc nghiệm về word cùng excelcác câu hỏi trắc nghiệm về excel
Nghiên cứu vớt sự biến hóa một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống
Nghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, tấn công giá quality thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoại
Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video clip trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôit
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý chuyển động học tập của học sinh theo hướng phát triển tài năng học tập hợp tác và ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện tía chẽ, tỉnh giấc quảng ninh
Phát triển du lịch chắc chắn trên cơ sở đảm bảo môi trường thoải mái và tự nhiên vịnh hạ long
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và vận dụng trong bảo đảm mạng máy tính chuyên dùng
Nghiên cứu tài năng đo tích điện điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tế huyện cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ reviews hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tin
Chuong 2 thừa nhận dạng rui ro
Tranh tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo luật pháp tố tụng hình sự việt nam từ trong thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: hấp thụ ở động vật
Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp làm việc thực vật
Trách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động bạn nữ theo điều khoản lao động vn từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại bank Agribank đưa ra nhánh tp sài thành từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8 phân tích bài xích thơ từ bỏ tình 2

 
 

Tặng miễn phí bộ 52 đề thi, bài xích tập thực hành Excel gồm đáp ánvề những hàm vào Excel quan lại trọng, giúp bạn tự học Excel với kiểm tra kĩ năng Excel của mình. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng thử sức với bộ đề này chưa nào?

Các các bạn hãy tải về cùng bộbài tập Excel có giải thuật được đi kèm trong bài viết để cùng emcanbaove.edu.vn ôn luyện cách thực hiện thành thành thạo hàm Excel đặc biệt như hàm VLOOKUP, hàm HLOOKUP hay áp dụng hàm IF hiệu quả đúng đắn cho các bảng thống kê phức tạp nhé. Chỉ cần bấm chuột nút "Tài liệu gắn thêm kèm" nghỉ ngơi ngay đầu nội dung bài viết là sẽ tiến hành chuyển mang lại mục mua về chúng ta nhé.

Bạn cũng rất có thể tham gia khóa huấn luyện Tuyệt đỉnh Excel nhằm trang bị những kiến thức Excel từ bỏ cơ phiên bản đến cải thiện trước khi hợp tác vào làm bài tập thực tế. Trong khóa huấn luyện cũng có không ít bài tập thực hành thực tế đủ những chủ đề vào Excel để chúng ta rèn luyện kỹ năng.

*

Giới thiệu bài xích tập Excel khác nhau hàm VLOOKUP cùng hàm HLOOKUP

2 hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP là các hàm tham chiếu cơ bản nhất trong Excel. Cùng với bộ bài tập thực hành Excel của emcanbaove.edu.vn, họ sẽ học cách sử dụng những hàm để xem được công dụng khác hoàn toàn của bọn chúng trong thao tác làm việc tìm kiếm dữ liệu trên trang tính Excel nhé.

Công dụng của hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP

Hai hàm Excel được sử dụng để tìm kiếm kiếm là hàm VLOOKUP với hàm HLOOKUP được tận dụng tối đa triệt để trong những thống kê tuyển sinh, tổng vừa lòng thông tin từ không ít bảng phụ. Vày hai hàm Excel này phần lớn có tính năng là hàm tra cứu kiếm nên vẫn còn đấy nhiều tín đồ hay nhầm lẫn cùng chưa rõ ràng được.

Dù đầy đủ là hai hàm Excel có tính năng tìm kiếm, tuy vậy hàm VLOOKUP cùng hàm HLOOKUP bao gồm các tính năng tìm kiếm khác biệt trong Excel. Hàm VLOOKUP được thực hiện khi search kiếm dữ liệu ở các cột dọc của Excel trong những lúc hàm HLOOKUP là hàm Excel được sử dụng đểtìm kiếmcác tài liệu ở mặt hàng ngang. Để hiểu rõ về nhị hàm này và ứng dụng dễ dãi vàobài tập Excel,ta cần tò mò cú pháp của 2 hàm này.

Cú pháp hàm VLOOKUP cùng hàm HLOOKUP

Cú pháp hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,)

Trong đó:

lookup_value là giá trị đề xuất dò tìmtable_array là bảng giới hạn để dò tìmcol_index_num là số thứ tự của cột lấy tài liệu trong bảng cần dò tìm, tính từ bỏ trái qua phảirange_lookup là giá chỉ trị súc tích (TRUE=1, FALSE=0) xác định Excel đề nghị so sánh, tìm kiếm đúng mực hay so sánh, tìm kiếm tương so với bảng giới hạn.

Cú pháp hàm HLOOKUP như sau:

=HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,)

Trong đó:

lookup_value là giá trị nên dò tìmtable_array là bảng số lượng giới hạn để dò tìmrow_index_num là số đồ vật tự của mặt hàng lấy dữ liệu trong bảng nên dò tìm, tính tự trái qua phảirange_lookup là giá trị xúc tích và ngắn gọn (TRUE=1, FALSE=0) khẳng định Excel bắt buộc so sánh, search kiếm chính xác hay so sánh, kiếm tìm kiếm tương đối với bảng giới hạn.

Như chúng ta thấy, nhì hàm Excel này khá giống như nhau, chỉ không giống ở tên hàm với tham số index_num. Để riêng biệt được rõ hơn và dễ hiểu hơn, hãy cùng mọi người trong nhà xem cácbài tập Excelliên quan tiền tới 2 hàm này nhé!

Ví dụ bài tập Excel minh bạch hàm VLOOKUP với HLOOKUP

Để nắm rõ hơn sự khác nhau trong công dụng tìm kiếm của nhị hàm Excel này, chúng ta sẽ cùng thực hành ngay với một ví dụbài tập Excelcó câu trả lời dưới đây.

Bài tập Excel có lời giải ở đây là bảng thông tin tuyển sinh như sau:

*

Bài tập Excel về hàm HLOOKUP

Cho bài tập Excel sau: kiếm tìm kiếm tin tức TÊN NGÀNH bởi hàm HLOOKUP để đưa thông tin tương ứng tự bảng NGÀNH HỌC vào ô trống.

Cú pháp tương đối đầy đủ của hàm HLOOKUP thực hiện trong trường vừa lòng này là:

=HLOOKUP(LEFT(C3,1),$B$12:$E$13,2,0)

Sau kia enter đang hiển thị ra kết quả, rồi kéo chuột xào nấu cú pháp hàm xuống các ô còn lại được hiệu quả như sau:

Hoàn thành cột CỘNG ĐIỂM bằng tổng 3 môn toán hóa sinh, thực hiện đơn giản dễ dàng như sau:

CỘNG ĐIỂM = TOÁN + SINH + HÓA

Đó là bài xích tập Excel cơ bản có lời giải về hàm HLOOKUP mà các các bạn sẽ được luyện tập trong file đi cùng cuối bài viết này.

Bài tập Excel về hàm VLOOKUP

Với cột ƯU TIÊN, cần sử dụng hàm VLOOKUP theo cú pháp:

=VLOOKUP(VALUE(RIGHT(C3,1)),$B$17:$C$20,2,0)

Sự khác hoàn toàn ở cú pháp này chính là kết hòa hợp hàm VALUE nhằm mục đích tránh lỗi không kiếm thấy kết quả.

Hoàn thành cột TỔNG CỘNG của bài tập Excel bằng tổng điểm cộng và điểm ưu tiên, quá trình thao tác khôn cùng cơ bạn dạng tương từ như tại phần trên:

TỔNG CỘNG= CỘNG ĐIỂM + ƯU TIÊN

Giới thiệu bài bác tập Excel về hàm IF

Bên cạnh hàm VLOOKUP cùng HLOOKUP, hàm IF cũng là trong số những hàm cơ bạn dạng được thực hiện nhiều trong bài xích tập thực hành thực tế Excel. Hàm IF có tính năng trả về công dụng đúng hoặc sai cho 1 dữ liệu. Vày vậy, hàm IF thường được sử dụng kết phù hợp với các hàm đo lường và thống kê khác.

Cuối với cột KẾT QUẢ, bọn họ sử dụng hàm IF theo cú pháp:

=IF(J3>20,”ĐẬU”,”RỚT”)

Kết luận

Bài viết này cung cấp cho mình hoàn toàn miễn phí bộ đề thi, bài bác tập Excel có lời giải nhằm giúp cho bạn tự học cùng tự đánh giá kỹ năng của bản thân mình mỗi ngày. Trong khi chúng tôi cũng đã trình bày một bài xích tập ví dụ đến cách thực hiện hàm VLOOKUP với HLOOKUP giúp chúng ta hình dung ví dụ hơn.

Xem thêm: Tải vntools: phần mềm chuyển số thành chữ trong excel cực đơn giản

Hi vọng qua nội dung bài viết này, các bạn sẽ có tài năng và công cụ sẽ giúp phát triển và nâng cấp kiến thức tin học công sở của bản thân.