... Liệu sau (dù ng mang lại câu 62 – 69) ABCD 56 QD LD TN 57 TP 75 80 90 58 PP 60 65 70 59 KT 45 50 55 60 NV 30 35 40 Câu 27 lúc ta nhập cách làm : = MATCH(65,B57:B60) kết : a b c d Câu 28 khi ta nhập ... SUMIF(A: D35, ">=50000”,D31.D35 kết : a 205000 b 1550 00 c d báo lỗi phương pháp sai Câu 13 lúc ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua a b c d Câu 14 Ở ô B4 ta gồm công thức : =B$2*$C3 khi ... =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) Câu 19 lúc ta nhập cách làm : =MATCH(“TN”, c40:C45,0) kết : a b c d Báo lỗi công thức sai Câu trăng tròn Khi ta nhập cách làm : = INDEX(A:F45,2,3) kết : a Mã KV b QD c TN d LD Câu 21 Khi...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm excel có đáp án


*

... Số lẻ Câu Trình bày làm việc chép Sheet tự tập tin bao gồm sẵn qua tập tin Câu Trình bày thao tác làm việc Rút trích liệu trừ Sheet gồm sẵn qua Sheet không giống Câu Trình bày thao tác xếp liệu bảng tính gồm sẵn Câu ... =IF(AND(F4>=5,OR(C4>=2,D4>= 2,E4>=2)),"D","R") b =IF(AND(F4>=5,C4>=2,D4>=2,E 4>=2),"D","R") c nhì câu a b không đúng d hai câu a.b Câu 27 trường hợp điền vào ô D8 cách làm =ROUND((SUM(D1:D7)/6)*2,0)/2 kết là: a 6.5 b 7.5 ... Format / Rows / Height 20 Trong Excel, tài liệu công thức b lựa chọn Edit / Rows / Height Excel luôn bước đầu c chọn Tools / Rows / Height a D6áu = d Tất không đúng b vệt + vào Excel, muốn chèn thêm dòng: c...
*

... Xong gọi Cơng thức để tính số phút điện thoại tư vấn là: a =A2 – B2 b =MINUTE(A2) – MINUTE(B2) c =HOUR(A2) – HOUR(B2) d =HOUR(A2-B2)*60 + MINUTE(A2-B2)+SECOND(A2-B2)/60 Câu 39: Biểu thức =IF(2>3,”Sai”) ... Một hình dạng liệu dạng số Một hình dáng liệu dạng chuỗi Cả câu a b Cả câu a b sai Câu 19: chọn kết nhất: IF( 183,4...
*

... Nhấn Hide Vào Format/Column, lựa chọn Hide Cả A B - Khi tiến công công thức đo lường và thống kê Excel, cho kết phép tính in giấy Vậy nhằm in phương pháp vừa tấn công thì? vứt dấu "=" đầu phép tính Vào Tool/Options, ... Trong làm việc với Excel, để nhập vào công thức đo lường cho ô, đầu tiên ta yêu cầu gõ: vệt chấm hỏi (?) vết (=) vệt hai chấm (:) dấu đô la ($) - trong bảng tính Excel, ô tính tất cả ... In, sau vào File/Print Area, chọn Set Print Area Vào File/Print, chọn OK Cả cách - Khi làm cho ẩn ở trong tính đường lưới ô bảng tính Excel ta cần? Vào Format/Row, chọn Hide Vào Tool/Option,...
*

... Mặt hàng báo “CÓ” ship hàng d Cả Đáp án: d 11 …Thanh toán mắt xích trọng yếu toàn trình tổ chức triển khai thực thích hợp đồng: Thực các bước giai đoạn … khâu toán a Cuối b Đầu c thân d Cả Đáp án: b • – giả dụ toán L/C, ... Sai Đáp án: c sản phẩm & hàng hóa thuộc diện công ty nước quản lý hạn ngạch mặt hàng thuộc diện công ty Nước quản ngại lý giấy phép: hàng hóa xuất nhập tất cả điều kiện, giấy tờ thủ tục … a Đặc biệt b Cấm nhập c Cấm xuất d Cả Đáp án: ... định b tất cả tính năng thẩm tra lại kết cửa ngõ c Cả d Cả không đúng Đáp án: a 15 việc kiểm tra cấp cửa khẩu: a Đóng vai trò định b bao gồm chức năng thẩm tra lại kết sở c Cả d Cả không đúng Đáp án: b 16 việc kiểm nghiệm...
*

... =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) Câu 19 khi ta nhập phương pháp : =MATCH(“TN”, c40:C45,0) kết : a b c d Báo lỗi cách làm sai Câu 20 Khi ta nhập phương pháp : = INDEX(A:F45,2,3) kết : a Mã KV b QD c TN d LD Câu 21 lúc ... NQD c N&PP d N&QD Câu 22 lúc ta nhập cách làm : = MID(A40,2,5) kết : a O b o t c o te d o tê Câu 23 khi ta nhập công thức : =MID(PROPER(A40),2,4) kết : a o b o T c o Te d o tê Câu 24 lúc ta gõ ... Bảng số liệu sau (dùng mang lại câu 10 – 12) ABCD 30 bọn họ tên dịch vụ Thâm niên Lương 31 NVA TP 100.000 32 NVB TP 50.000 33 TTC PP 55.000 34 LTD KT 45.000 35 NVE NV 30.000 Câu 10 khi ta nhập công thức...
... Câu mang đến hình 1, , tính COUNT(A1:A7) a) b) c) d) Câu cho hình a b c d Câu 10 mang lại hình a b c d , tính Count(A4:A7) , tính Count(A1:A7,2) Câu 11 cho hình a b c d , tính Count
A(A1:A7) Câu 12 ... , tính Count
A(A4:A7) Câu 13 mang lại hình a b c d , tính Count
A(A1:A7,2) Câu 14 cho hình a b c d e , tính Count
A(A1:A7,’two’) Câu 15 Hàm Sum(“3”,2,True) mang đến kết a b c d #NAME? Câu 16 ví như ô A1 đựng ... Diễn số a nhân cùng với số b excel, ta gõ: a = a*b b = a:b c = a x b d a * b Câu 29 Để nhập biểu thức biểu diễn số a chia cho b excel ta làm sau: a = a/b b = a:b c a:b d a Câu 30 Để nhập biểu thức...
... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Câu 16: Một hàm Excel tất cả dạng : A =Tên hàm( ) B =Tên hàm(danh sách đối số) C Cả hai dạng D Tất không đúng Câu 17: Để định ... Chỗ khác Câu 45: Hàm =ROUND(123456.789,-3) mang đến kết : A 123456.789 B 123456 C 123457 D 123000 Trang CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Câu 46: vào bảng tính Excel, ô ... Công thức = MIN(A1:A3) kết là: A 234 B 235 C 236 D Cả Trang CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Câu 30: trong Excel, mang sử ô A1, A2, A3, tất cả chứa lần lƣợt số: 234, 235,...
... án b c Câu 44: lựa chọn phát biểu đúng: a vào Excel, cột khắc số thứ từ bỏ từ cho 65536 b Một tập tin Excel hotline Worksheet c vào Excel, chọn (qt khối) vùng khơng thường xuyên a Khơng gồm đáp án Câu 45: ... =IF(OR(1>2,”Dung”),”Dung”,”Sai”) Câu 18: với cơng thức =RIGHT(“OFFICE97”,2) kết trả là: a b c d Một dạng hình liệu dạng số Một phong cách liệu dạng chuỗi Cả câu a b Cả câu a b không đúng Câu 19: lựa chọn kết nhất: IF( 18...
... Liệu Câu 41: Để liệu tháng ngày năm hiển thị dạng Nov2 3-2 004, thẻ number, vỏ hộp Type, nhập vào chuỗi ký kết tự: o mm-dd-yy o mmm-dd-yy o mmm-dd-yyyy o mm-dd-yyyy Tài liệu lưu giữ hành nội Phần 4: Excel Câu ... Solo Format - Cells - Number - Scientific o Vào thực đơn Format - Cells - Alignment - Accounting o chọn ô C6 nhấn chuột vào nút $ lý lẽ o Cả bố cách Tài liệu lưu giữ hành nội Phần 4: Excel Câu 25: ... MS Excel o Vào thực đơn Tools - Options - fonts o Vào thực đơn File - Properties - phông o Vào thực đối kháng Format - Cells - fonts o Vào thực đối chọi Insert - font Câu 24: các bạn nhập số 15 vào ô C6 bạn nhấn...
... Ctrl + C Câu 15 tổng hợp phím Ctrl + F4 tương đương với lệnh: a) ra khỏi Excel b) giữ tập tin với tên c) Đóng tập tin hành d) Đóng sheet hành Câu 16 mong muốn nhập ngày khối hệ thống vào ô hành, chúng ta thực ... Câu 49 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa Xuân trên Thành Phố”,10) a) tp b) n tp c) mùa xuân Tr d) những câu không đúng Câu 50 Kết công thức, =UPPER(RIGHT(“Mùa Xuân trên Thành Phố”,12)) a) n Thành ... AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 43 giả sử ô A1 có giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) đến giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu...
... ”&B5 d) A5&B5 Câu đôi mươi Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7) mang lại kết quả: a) b) c) d) những câu sai Câu 21 Công thức =MAX(2,3,9)-MIN(2,3,9)+COUNT(0,1,“ABC”) kết quả: a) 10 b) c) d) các câu không đúng Câu 22 mang sử ... Số lẻ d) Sai có rất nhiều đối Câu 36 trong Excel, ô A1=X, A2=1,A3=2 A4=3, cho thấy công thức sau: =COUNT(A1:A4) a) b) c) d) vào Excel hàm Câu 37 vào Excel: a) Lập công thức giám sát và đo lường trước, lập ... Tính b) cực hiếm không kiểu c) Trị số chưa hợp lệ d) sai tên biểu thức Câu 32 Kết công thức, =LEFT (“THANH_PHO HO đưa ra MINH”,6) a) THANH_ b) THANH c) THANHP d) IMINH Câu 33 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa...
... C) d) trong Excel hàm Câu 37 vào Excel: a) Lập công thức giám sát và đo lường trước, lập liệu sau b) Nhập liệu trước, lập công thức giám sát sau c) Cả câu a b d) Cả câu a b không đúng Câu 38 vào Excel ô H1=5, ... ”&B5 d) A5&B5 Câu trăng tròn Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7) đến kết quả: a) b) c) d) những câu không đúng Câu 21 Công thức =MAX(2,3,9)-MIN(2,3,9)+COUNT(0,1,“ABC”) kết quả: a) 10 b) c) d) các câu không đúng Câu 22 mang sử ... Tính b) cực hiếm không hình dáng c) Trị số chưa hợp lệ d) không đúng tên biểu thức Câu 32 Kết công thức, =LEFT (“THANH_PHO HO bỏ ra MINH”,6) a) THANH_ b) THANH c) THANHP d) IMINH Câu 33 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa...
tự khóa: thắc mắc trắc nghiệm excel 2007câu hỏi trắc nghiệm excel gồm đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excelcâu hỏi trắc nghiệm excel 2007 gồm đáp án97 câu hỏi trắc nghiệm excelcâu hỏi trắc nghiệm excel 2010câu hỏi trắc nghiệm excel 2010 gồm đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel 2003 gồm đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel đáp áncác thắc mắc trắc nghiệm excelcâu hỏi trắc nghiệm microsoft excelnhững thắc mắc trắc nghiệm về excelmột số câu hỏi trắc nghiệm về excelcâu hỏi trắc nghiệm về word cùng excelcác câu hỏi trắc nghiệm về excel
Nghiên cứu vãn sự thay đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng so bì hệ thống
Nghiên cứu tổ chức pha chế, tiến công giá quality thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại
Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn phim trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôit
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý vận động học tập của học viên theo hướng phát triển năng lực học tập hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện tía chẽ, thức giấc quảng ninh
Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở đảm bảo môi trường thoải mái và tự nhiên vịnh hạ long
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và áp dụng trong đảm bảo mạng laptop chuyên dùng
Nghiên cứu kỹ năng đo năng lượng điện bởi hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện yêu cầu Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo bình yên hệ thống thông tin
Chuong 2 nhận dạng rui ro
Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo điều khoản tố tụng hình sự vn từ trong thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: hấp thụ ở đụng vật
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vật
Trách nhiệm của người tiêu dùng lao động đối với lao động đàn bà theo luật pháp lao động việt nam từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược sale tại ngân hàng Agribank bỏ ra nhánh sài gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG sale TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu mới đăng pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài bác cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8 phân tích bài thơ từ bỏ tình 2

Tặng miễn phí bộ 52 đề thi, bài xích tập thực hành Excel bao gồm đáp ánvề những hàm vào Excel quan liêu trọng, khiến cho bạn tự học tập Excel với kiểm tra khả năng Excel của mình. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng thử sức với bộ đề này chưa nào?

Các bạn hãy tải về với bộbài tập Excel có giải mã được kèm theo trong bài viết để thuộc emcanbaove.edu.vn ôn luyện cách áp dụng thành nhuần nhuyễn hàm Excel quan trọng như hàm VLOOKUP, hàm HLOOKUP hay ứng dụng hàm IF hiệu quả đúng mực cho những bảng thống kê tinh vi nhé. Chỉ cần click chuột nút "Tài liệu gắn thêm kèm" nghỉ ngơi ngay đầu bài viết là sẽ được chuyển mang đến mục cài đặt về các bạn nhé.

Bạn cũng rất có thể tham gia khóa học Tuyệt đỉnh Excel để trang bị những kỹ năng và kiến thức Excel tự cơ phiên bản đến nâng cao trước khi hợp tác vào làm bài xích tập thực tế. Trong khóa đào tạo cũng có rất nhiều bài tập thực hành đủ những chủ đề trong Excel để các bạn rèn luyện kỹ năng.

*

Giới thiệu bài tập Excel biệt lập hàm VLOOKUP cùng hàm HLOOKUP

2 hàm VLOOKUP với hàm HLOOKUP là các hàm tham chiếu cơ bạn dạng nhất vào Excel. Cùng với bộ bài bác tập thực hành thực tế Excel của emcanbaove.edu.vn, chúng ta sẽ học bí quyết sử dụng những hàm để thấy được công dụng khác biệt của chúng trong thao tác tìm kiếm dữ liệu trên trang tính Excel nhé.

Công dụng của hàm VLOOKUP cùng hàm HLOOKUP

Hai hàm Excel được thực hiện để kiếm tìm kiếm là hàm VLOOKUP cùng hàm HLOOKUP được tận dụng triệt để trong những thống kê tuyển chọn sinh, tổng phù hợp thông tin từ khá nhiều bảng phụ. Vị hai hàm Excel này số đông có tác dụng là hàm search kiếm nên vẫn còn nhiều bạn hay nhầm lẫn cùng chưa minh bạch được.

Dù hầu hết là nhị hàm Excel có công dụng tìm kiếm, mặc dù hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP tất cả các tác dụng tìm kiếm khác biệt trong Excel. Hàm VLOOKUP được sử dụng khi tra cứu kiếm tài liệu ở các cột dọc của Excel trong những lúc hàm HLOOKUP là hàm Excel được sử dụng đểtìm kiếmcác dữ liệu ở mặt hàng ngang. Để nắm rõ về hai hàm này với ứng dụng dễ ợt vàobài tập Excel,ta cần khám phá cú pháp của 2 hàm này.

Cú pháp hàm VLOOKUP cùng hàm HLOOKUP

Cú pháp hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,)

Trong đó:

lookup_value là giá bán trị đề xuất dò tìmtable_array là bảng giới hạn để dò tìmcol_index_num là số máy tự của cột lấy dữ liệu trong bảng đề nghị dò tìm, tính tự trái qua phảirange_lookup là giá chỉ trị xúc tích và ngắn gọn (TRUE=1, FALSE=0) xác minh Excel nên so sánh, search kiếm đúng đắn hay so sánh, search kiếm tương so với bảng giới hạn.

Cú pháp hàm HLOOKUP như sau:

=HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,)

Trong đó:

lookup_value là giá chỉ trị cần dò tìmtable_array là bảng số lượng giới hạn để dò tìmrow_index_num là số lắp thêm tự của mặt hàng lấy tài liệu trong bảng buộc phải dò tìm, tính trường đoản cú trái qua phảirange_lookup là giá bán trị súc tích (TRUE=1, FALSE=0) xác minh Excel buộc phải so sánh, tìm kiếm đúng chuẩn hay so sánh, kiếm tìm kiếm tương so với bảng giới hạn.

Như các bạn thấy, hai hàm Excel này khá như thể nhau, chỉ không giống ở tên hàm cùng tham số index_num. Để khác nhau được rõ hơn và dễ hiểu hơn, hãy cùng cả nhà xem cácbài tập Excelliên quan lại tới 2 hàm này nhé!

Ví dụ bài tập Excel rõ ràng hàm VLOOKUP và HLOOKUP

Để làm rõ hơn sự không giống nhau trong công dụng tìm kiếm của hai hàm Excel này, chúng ta sẽ cùng thực hành thực tế ngay với cùng một ví dụbài tập Excelcó câu trả lời dưới đây.

Bài tập Excel có giải thuật ở đây là bảng thông báo tuyển sinh như sau:

*

Bài tập Excel về hàm HLOOKUP

Cho bài tập Excel sau: search kiếm thông tin TÊN NGÀNH bởi hàm HLOOKUP để báo tin tương ứng từ bỏ bảng NGÀNH HỌC vào ô trống.

Cú pháp không thiếu thốn của hàm HLOOKUP sử dụng trong trường hợp này là:

=HLOOKUP(LEFT(C3,1),$B$12:$E$13,2,0)

Sau đó enter đang hiển thị ra kết quả, rồi kéo chuột xào luộc cú pháp hàm xuống các ô còn lại được công dụng như sau:

Hoàn thành cột CỘNG ĐIỂM bằng tổng 3 môn toán hóa sinh, thực hiện đơn giản như sau:

CỘNG ĐIỂM = TOÁN + SINH + HÓA

Đó là bài bác tập Excel cơ phiên bản có giải mã về hàm HLOOKUP mà lại các bạn sẽ được luyện tập trong file đi cùng cuối nội dung bài viết này.

Bài tập Excel về hàm VLOOKUP

Với cột ƯU TIÊN, cần sử dụng hàm VLOOKUP theo cú pháp:

=VLOOKUP(VALUE(RIGHT(C3,1)),$B$17:$C$20,2,0)

Sự khác hoàn toàn ở cú pháp này đó là kết hợp hàm VALUE nhằm mục đích tránh lỗi không kiếm thấy kết quả.

Hoàn thành cột TỔNG CỘNG của bài tập Excel bằng tổng điểm cùng và điểm ưu tiên, các bước thao tác rất cơ phiên bản tương từ bỏ như ở trong phần trên:

TỔNG CỘNG= CỘNG ĐIỂM + ƯU TIÊN

Giới thiệu bài xích tập Excel về hàm IF

Bên cạnh hàm VLOOKUP và HLOOKUP, hàm IF cũng là trong những hàm cơ bản được áp dụng nhiều trong bài bác tập thực hành thực tế Excel. Hàm IF có công dụng trả về hiệu quả đúng hoặc sai cho một dữ liệu. Vì chưng vậy, hàm IF thường được dùng kết hợp với các hàm đo lường khác.

Cuối cùng rất cột KẾT QUẢ, bọn họ sử dụng hàm IF theo cú pháp:

=IF(J3>20,”ĐẬU”,”RỚT”)

Kết luận

Bài viết này cung cấp cho bạn hoàn toàn miễn phí cỗ đề thi, bài bác tập Excel có lời giải nhằm giúp đỡ bạn tự học và tự đánh giá kỹ năng của bản thân mình mỗi ngày. Bên cạnh đó chúng mình cũng đã trình bày một bài xích tập ví dụ mang lại cách thực hiện hàm VLOOKUP với HLOOKUP giúp chúng ta hình dung ví dụ hơn.

Xem thêm:
Tải vntools: phần mềm chuyển số thành chữ trong excel cực đơn giản

Hi vọng qua bài viết này, các các bạn sẽ có khả năng và công cụ để giúp đỡ phát triển và cải thiện kiến thức tin học văn phòng của bạn dạng thân.